ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Petelei Istvánra emlékeztek az örménymagyarok

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0708d50eb7f2dad4068d50d59970ebc1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Petelei Istv&aacute;n &iacute;r&oacute;ra eml&eacute;keztek sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 160. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban, az Arm&eacute;nia &Ouml;rm&eacute;nymagyar Bar&aacute;ti T&aacute;rsas&aacute;g &Ouml;rm&eacute;nymagyarok kincses Kolozsv&aacute;r&eacute;rt &ndash; kincses Kolozsv&aacute;ron c&iacute;mű rendezv&eacute;nysorozat&aacute;nak keret&eacute;ben. B&aacute;lintn&eacute; Kov&aacute;cs J&uacute;lia, a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;k&eacute;nek k&ouml;sz&ouml;ntője ut&aacute;n elsők&eacute;nt Nagy B&eacute;la tartotta meg előad&aacute;s&aacute;t Petelei Istv&aacute;n, a k&ouml;z&iacute;r&oacute; c&iacute;mmel. Mint mondta, Nagy G&aacute;bor legend&aacute;s kolozsv&aacute;ri főpinc&eacute;r, f&ouml;ldbirtokos &eacute;s kiv&aacute;l&oacute; hegedűs &eacute;let&uacute;tja ut&aacute;n kutakodva bukkant r&aacute; Petelei Istv&aacute;n nev&eacute;re, aki Nagy G&aacute;bor von&oacute;sn&eacute;gyes&eacute;nek br&aacute;cs&aacute;sak&eacute;nt Liszt Ferenc 1879-es Redut-beli hangverseny&eacute;n is fell&eacute;pett.</em></p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p style=\"text-indent:0cm\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/639\" style=\"width: 211px; height: 300px; margin: 5px; float: left;\" /></p>\n<p>\n <br />\n Nagy B&eacute;la bemutat&oacute;j&aacute;ban elhangzott: Petelei Istv&aacute;n 1852. szeptember 13-&aacute;n sz&uuml;letett Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen, ősei, a Petel&aacute;czhiak m&eacute;g Apafi Mih&aacute;ly idej&eacute;n telepedtek &aacute;t Moldv&aacute;b&oacute;l Erd&eacute;lybe. Sz&uuml;lőv&aacute;rosa ut&aacute;n Kolozsv&aacute;ron folytatja tanulm&aacute;nyait, majd Sz&eacute;kelyudvarhelyen &eacute;retts&eacute;gizik 1870-ben.</p>\n<p>\n A pesti egyetem t&ouml;rt&eacute;nelem szakos b&ouml;lcs&eacute;sz diplom&aacute;j&aacute;nak megszerz&eacute;se ut&aacute;n hazat&eacute;r Marosv&aacute;s&aacute;rhelyre, ahol azonban nem siker&uuml;l tan&aacute;ri &aacute;ll&aacute;st szereznie, &iacute;gy azt&aacute;n lev&eacute;lt&aacute;ri kutat&aacute;sokba kezd, k&ouml;zben az Erd&eacute;lyi H&iacute;rad&oacute;ban &eacute;s az Erd&eacute;lyi Figyelőben jelennek meg &iacute;r&aacute;sai. Megtudtuk: k&ouml;z- &eacute;s sz&eacute;p&iacute;r&oacute;i munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;nak tal&aacute;n legeredm&eacute;nyesebb időszak&aacute;t 1880 &eacute;s 1890 k&ouml;z&ouml;tti kolozsv&aacute;ri tart&oacute;zkod&aacute;sa jelentette: a Kelet c&iacute;mű napilap ut&aacute;n az &uacute;jraindul&oacute; Kolozsv&aacute;ri K&ouml;zl&ouml;ny szerkesztője lett, folyamatosan szem előtt tartva &eacute;s koll&eacute;g&aacute;inak is sugallva &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;i mott&oacute;j&aacute;t: &bdquo;csak egy szab&aacute;lyunk van: igazat &iacute;rni&rdquo;. Irodalom-, zene- &eacute;s sz&iacute;nh&aacute;zkritik&aacute;kat, portr&eacute;kat &eacute;s &uacute;tibesz&aacute;mol&oacute;kat egyar&aacute;nt megjelentetett 1886-ban elind&iacute;tott Kolozsv&aacute;r c&iacute;mű lapj&aacute;ban, emellett sz&aacute;mos cikket &iacute;rt a Főt&eacute;r korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;ről, a k&ouml;zvil&aacute;g&iacute;t&aacute;s bevezet&eacute;se &eacute;s a k&ouml;ztisztas&aacute;g sz&uuml;ks&eacute;gess&eacute;g&eacute;ről is.</p>\n<p>\n &Uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;i p&aacute;ly&aacute;j&aacute;nak 1890-ben agyv&eacute;rz&eacute;s vetett v&eacute;get; a kincses v&aacute;rosb&oacute;l előbb Marosv&aacute;s&aacute;rhelyre, majd Remeteszegre &eacute;s Szov&aacute;t&aacute;ra k&ouml;lt&ouml;z&ouml;tt, ahonnan tov&aacute;bbra is k&uuml;ldte &iacute;r&aacute;sait erd&eacute;lyi &eacute;s magyarorsz&aacute;gi lapokhoz egyar&aacute;nt. Tagja volt a Petőfi T&aacute;rsas&aacute;gnak, eln&ouml;ke a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Kem&eacute;ny Zsigmond T&aacute;rsas&aacute;gnak, emellett akt&iacute;v n&eacute;pszerűs&iacute;tője az Erd&eacute;lyi Irodalmi T&aacute;rsas&aacute;gnak is, amely az ő kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &eacute;s az &aacute;ltala kidolgozott alapszab&aacute;lyzat r&eacute;v&eacute;n j&ouml;tt l&eacute;tre 1880-ban, r&eacute;szletezte Nagy B&eacute;la.</p>\n<p>\n Petelei Istv&aacute;n sz&eacute;pirodalmi munk&aacute;ss&aacute;ga c&iacute;mű előad&aacute;s&aacute;ban D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz elsők&eacute;nt Sch&ouml;pflin Alad&aacute;rt id&eacute;zte, aki &iacute;gy fogalmazott a Nyugat 1910/2. sz&aacute;m&aacute;ban: &bdquo;Műv&eacute;sz volt, aki fog&eacute;kony l&eacute;lek olvasta &iacute;r&aacute;sait, ezt az olvas&aacute;st belső &eacute;let&eacute;nek esem&eacute;nyei k&ouml;z&eacute; sz&aacute;m&iacute;tja ma is. Petelei m&eacute;g ma is aktu&aacute;lis &iacute;r&oacute;, nem az&eacute;rt, mert csak most halt meg (h&aacute;nyan vannak kort&aacute;rsai k&ouml;z&uuml;l, akik m&eacute;g ma is &eacute;lnek &eacute;s &iacute;rnak, holott az &iacute;r&aacute;suk teljesen k&ouml;z&ouml;nb&ouml;s, aktualit&aacute;s n&eacute;lk&uuml;li, mert nem volt soha t&eacute;nyező sem az irodalomnak, sem olvas&oacute;ik lelk&eacute;nek fejlőd&eacute;s&eacute;ben!), hanem az&eacute;rt, mert aki annak idej&eacute;n olvasta novell&aacute;it, m&eacute;g ma is &uacute;jra meg &uacute;jra &eacute;rzi hat&aacute;sukat, aki pedig ma olvassa el elősz&ouml;r, legt&ouml;bbj&uuml;ket &uacute;jaknak, meg nem fakultnak fogja tal&aacute;lni.&rdquo;</p>\n<p>\n D&aacute;vid Gyula hangs&uacute;lyozta: a 19. sz&aacute;zad hetvenes &eacute;s nyolcvanas &eacute;veinek nagy fordulataival, a sajt&oacute; szerep&eacute;nek fel&eacute;rt&eacute;kelőd&eacute;s&eacute;vel f&uuml;gg &ouml;ssze Petelei &iacute;r&oacute;i p&aacute;ly&aacute;ja. Napilapok szintj&eacute;n az olvas&oacute;k irodalom ir&aacute;nti ig&eacute;ny&eacute;t a t&aacute;rcanovell&aacute;k fedt&eacute;k le, amely műfajban Petelei Istv&aacute;n is előszeretettel publik&aacute;lt. &ndash; Voltak&eacute;ppen azonban Marosv&aacute;s&aacute;rhely tette őt jelentős &iacute;r&oacute;v&aacute;: nem csak az&eacute;rt, mert ott sz&uuml;letett &eacute;s oda t&eacute;rt vissza, hanem az&eacute;rt is, mert senki nem t&aacute;rta fel k&ouml;r&uuml;ltekintőbben a v&aacute;ros lelk&eacute;t, sok-sok &ouml;r&ouml;m&eacute;t &eacute;s trag&eacute;di&aacute;j&aacute;t &ndash; r&eacute;szletezte az irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz. Hozz&aacute;fűzte: k&uuml;l&ouml;nleges &eacute;rz&eacute;kkel k&ouml;zeledett az &eacute;let apr&oacute; trag&eacute;di&aacute;ihoz s azokhoz az emberekhez, akik a v&aacute;ltoz&oacute; vil&aacute;g v&aacute;ltoz&oacute; erk&ouml;lcsi norm&aacute;i ellen&eacute;re b&eacute;k&eacute;ben szeretn&eacute;k &eacute;lni mindennapjaikat. Az est zenei programj&aacute;r&oacute;l M&aacute;rkos Albert &eacute;s L&aacute;szl&oacute;ffy R&eacute;ka gondoskodott, M&oacute;ritz Kinga A cs&iacute;kos szőttes c&iacute;mű Petelei-novell&aacute;t olvasta fel, Sz&eacute;man Emese R&oacute;zsa pedig a T&aacute;rca a gyermekekről c&iacute;mű &iacute;r&aacute;sb&oacute;l tolm&aacute;csolt r&eacute;szleteket.</p>\n<p> Ferencz Zsolt, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/78874#.UFRGq5PYvGY.facebook\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2012. szeptember 15.</a></p>\n</div>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0708d50eb7f2dad4068d50d59970ebc1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524185819, expire = 1524272219, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2012. szeptember 15.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Petelei István íróra emlékeztek születésének 160. évfordulóján, csütörtökön délután az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában, az Arménia Örménymagyar Baráti Társaság Örménymagyarok kincses Kolozsvárért – kincses Kolozsváron című rendezvénysorozatának keretében. Bálintné Kovács Júlia, a baráti társaság elnökének köszöntője után elsőként Nagy Béla tartotta meg előadását Petelei István, a közíró címmel. Mint mondta, Nagy Gábor legendás kolozsvári főpincér, földbirtokos és kiváló hegedűs életútja után kutakodva bukkant rá Petelei István nevére, aki Nagy Gábor vonósnégyesének brácsásaként Liszt Ferenc 1879-es Redut-beli hangversenyén is fellépett.


Nagy Béla bemutatójában elhangzott: Petelei István 1852. szeptember 13-án született Marosvásárhelyen, ősei, a Peteláczhiak még Apafi Mihály idején telepedtek át Moldvából Erdélybe. Szülővárosa után Kolozsváron folytatja tanulmányait, majd Székelyudvarhelyen érettségizik 1870-ben.

A pesti egyetem történelem szakos bölcsész diplomájának megszerzése után hazatér Marosvásárhelyre, ahol azonban nem sikerül tanári állást szereznie, így aztán levéltári kutatásokba kezd, közben az Erdélyi Híradóban és az Erdélyi Figyelőben jelennek meg írásai. Megtudtuk: köz- és szépírói munkásságának talán legeredményesebb időszakát 1880 és 1890 közötti kolozsvári tartózkodása jelentette: a Kelet című napilap után az újrainduló Kolozsvári Közlöny szerkesztője lett, folyamatosan szem előtt tartva és kollégáinak is sugallva újságírói mottóját: „csak egy szabályunk van: igazat írni”. Irodalom-, zene- és színházkritikákat, portrékat és útibeszámolókat egyaránt megjelentetett 1886-ban elindított Kolozsvár című lapjában, emellett számos cikket írt a Főtér korszerűsítéséről, a közvilágítás bevezetése és a köztisztaság szükségességéről is.

Újságírói pályájának 1890-ben agyvérzés vetett véget; a kincses városból előbb Marosvásárhelyre, majd Remeteszegre és Szovátára költözött, ahonnan továbbra is küldte írásait erdélyi és magyarországi lapokhoz egyaránt. Tagja volt a Petőfi Társaságnak, elnöke a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, emellett aktív népszerűsítője az Erdélyi Irodalmi Társaságnak is, amely az ő kezdeményezésére és az általa kidolgozott alapszabályzat révén jött létre 1880-ban, részletezte Nagy Béla.

Petelei István szépirodalmi munkássága című előadásában Dávid Gyula irodalomtörténész elsőként Schöpflin Aladárt idézte, aki így fogalmazott a Nyugat 1910/2. számában: „Művész volt, aki fogékony lélek olvasta írásait, ezt az olvasást belső életének eseményei közé számítja ma is. Petelei még ma is aktuális író, nem azért, mert csak most halt meg (hányan vannak kortársai közül, akik még ma is élnek és írnak, holott az írásuk teljesen közönbös, aktualitás nélküli, mert nem volt soha tényező sem az irodalomnak, sem olvasóik lelkének fejlődésében!), hanem azért, mert aki annak idején olvasta novelláit, még ma is újra meg újra érzi hatásukat, aki pedig ma olvassa el először, legtöbbjüket újaknak, meg nem fakultnak fogja találni.”

Dávid Gyula hangsúlyozta: a 19. század hetvenes és nyolcvanas éveinek nagy fordulataival, a sajtó szerepének felértékelődésével függ össze Petelei írói pályája. Napilapok szintjén az olvasók irodalom iránti igényét a tárcanovellák fedték le, amely műfajban Petelei István is előszeretettel publikált. – Voltaképpen azonban Marosvásárhely tette őt jelentős íróvá: nem csak azért, mert ott született és oda tért vissza, hanem azért is, mert senki nem tárta fel körültekintőbben a város lelkét, sok-sok örömét és tragédiáját – részletezte az irodalomtörténész. Hozzáfűzte: különleges érzékkel közeledett az élet apró tragédiáihoz s azokhoz az emberekhez, akik a változó világ változó erkölcsi normái ellenére békében szeretnék élni mindennapjaikat. Az est zenei programjáról Márkos Albert és Lászlóffy Réka gondoskodott, Móritz Kinga A csíkos szőttes című Petelei-novellát olvasta fel, Széman Emese Rózsa pedig a Tárca a gyermekekről című írásból tolmácsolt részleteket.

Ferencz Zsolt, Szabadság, 2012. szeptember 15.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés