ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

EMKE Díjak

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:aff57cde05f29ba130cb12d9f768aa85' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n Az EMKE kiemelkedő rendezv&eacute;nye az &eacute;vente sorra ker&uuml;lő K&ouml;zgyűl&eacute;s,<br />\n valamint az ennek keret&eacute;ben t&ouml;rt&eacute;nő EMKE-d&iacute;jak &aacute;tad&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n Az EMKE OE d&ouml;nt&eacute;s&eacute;nek &eacute;rtelm&eacute;ben egy &eacute;vben legfeljebb 12 d&iacute;j adhat&oacute; &aacute;t<br />\n <span style=\"text-align: justify;\">(kiv&eacute;ve azokat az &eacute;veket, amikor a K&ouml;tő J&oacute;zsef-d&iacute;j &aacute;tad&aacute;sra ker&uuml;l).</span></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong>EMKE d&iacute;j elb&iacute;r&aacute;l&aacute;s&aacute;nak fő szempontjai &eacute;s n&eacute;vad&oacute;i</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Bal&aacute;zs Ferenc-d&iacute;j:&nbsp;</strong>a d&iacute;jat olyan szem&eacute;lyek kaphatj&aacute;k, akik a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geikben k&ouml;zművelőd&eacute;s szervez&eacute;ssel foglalkoznak, elsősorban felnőttk&eacute;pző tanfolyamokat szerveznek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Bal&aacute;zs Ferenc&nbsp;</strong>(1901 &ndash; 1937), unit&aacute;rius lelk&eacute;sz, az 1930-as &eacute;vekben első alkalommal szervezett n&eacute;pfőiskolai tev&eacute;kenys&eacute;get Erd&eacute;lyben, az Aranyos-menti M&eacute;szkőn.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>gr. B&aacute;nffy Mikl&oacute;s-d&iacute;j:&nbsp;</strong>a sz&iacute;nh&aacute;zi int&eacute;zm&eacute;nyszervez&eacute;sben, a sz&iacute;nh&aacute;z &eacute;s a k&ouml;zművelőd&eacute;si ter&uuml;let &ouml;sszekapcsol&aacute;s&aacute;ban el&eacute;rt sikerek&eacute;rt j&aacute;r.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>gr. B&aacute;nffy Mikl&oacute;s&nbsp;</strong>(1873 &ndash; 1950), &iacute;r&oacute;, grafikus, d&iacute;szlet- &eacute;s jelmeztervező, sz&iacute;npadi rendező, politikus, a magyarorsz&aacute;gi &aacute;llami sz&iacute;nh&aacute;zak intend&aacute;nsa, az erd&eacute;lyi magyar művelőd&eacute;si &eacute;let nagyvonal&uacute; t&aacute;mogat&oacute;ja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>B&aacute;nyai J&aacute;nos-d&iacute;j:</strong> a d&iacute;jat az erd&eacute;lyi &eacute;s a moldvai magyar n&eacute;pi kult&uacute;ra szakszerű kutat&aacute;s&aacute;ban, az erd&eacute;lyi magyar muzeol&oacute;gi&aacute;ban jelentős eredm&eacute;nyeket el&eacute;rt kutat&oacute;knak, muzeol&oacute;gusoknak javasoljuk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>B&aacute;nyai J&aacute;nos</strong> (1886 &ndash; 1971), tan&aacute;r, muzeol&oacute;gus, geol&oacute;gus, k&ouml;z&iacute;r&oacute;, a <em>Sz&eacute;kelys&eacute;g </em>c. havilap alap&iacute;t&oacute;ja &eacute;s szerkesztője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Janovics Jenő-d&iacute;j:</strong> az audiovizu&aacute;lis t&ouml;megkommunik&aacute;ci&oacute;, valamint az online m&eacute;dia k&eacute;pviselői, filmes szakemberek &eacute;s fot&oacute;műv&eacute;szek kaphatj&aacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Janovics Jenő</strong> (1872 &ndash; 1945),&nbsp;sz&iacute;n&eacute;sz, sz&iacute;nh&aacute;zigazgat&oacute;, filmrendező, forgat&oacute;k&ouml;nyv&iacute;r&oacute; a magyar filmgy&aacute;rt&aacute;s egyik &uacute;tt&ouml;rője, Kert&eacute;sz Mih&aacute;ly &eacute;s Korda S&aacute;ndor felfedezője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kacs&oacute; Andr&aacute;s-d&iacute;j:&nbsp;</strong>hagyom&aacute;nyőrzők, gyűjtők, kutat&oacute;k, n&eacute;pdal&eacute;nekesek, zen&eacute;szek, t&aacute;ncoktat&oacute;k koreogr&aacute;fusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkoz&oacute; szakember-pedag&oacute;gusok kaphatj&aacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kacs&oacute; Andr&aacute;s&nbsp;</strong>(1932 &ndash; 1987), n&eacute;pt&aacute;ncos, t&aacute;ncoktat&oacute;, műv&eacute;szeti szakir&aacute;ny&iacute;t&oacute; &eacute;s folkl&oacute;rgyűjtő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy-d&iacute;j:&nbsp;</strong>kiemelkedő teljes&iacute;tm&eacute;nyt el&eacute;rő sz&iacute;n&eacute;szek, vagy szakmailag is nagy jelentős&eacute;gű &eacute;vfordul&oacute;hoz &eacute;rkező előad&oacute;műv&eacute;szek &eacute;rdemelhetik ki.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kov&aacute;cs Gy&ouml;rgy&nbsp;</strong>(1910 &ndash; 1977), sz&iacute;n&eacute;sz, rendező, főiskolai tan&aacute;r, az erd&eacute;lyi sz&iacute;nj&aacute;tsz&aacute;snak a realista hagyom&aacute;nyokra, a sz&eacute;p besz&eacute;d kultusz&aacute;ra alapoz&oacute;, st&iacute;lusteremtő, kiemelkedő műv&eacute;sze.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&ouml;tő J&oacute;zsef-d&iacute;j</strong>: a d&iacute;jat olyan politikusok kaphatj&aacute;k, akik tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;k r&eacute;v&eacute;n sz&eacute;lesk&ouml;rűen t&aacute;mogatt&aacute;k, t&aacute;mogatj&aacute;k a civil szf&eacute;r&aacute;t. A d&iacute;j &aacute;tad&aacute;s&aacute;ra legfeljebb h&aacute;rom&eacute;vente ker&uuml;l sor.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&ouml;tő J&oacute;zsef </strong>(1939 &ndash; 2015), dramaturg, sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, politikus, 1986&ndash;1990 k&ouml;z&ouml;tt a Kolozsv&aacute;ri &Aacute;llami Magyar Sz&iacute;nh&aacute;z igazgat&oacute;ja, az EMKE főjegyzője (1991), eln&ouml;ke (1999&ndash;2008)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute;-d&iacute;j:&nbsp;</strong>a d&iacute;jat olyan szem&eacute;lyek kaphatj&aacute;k, akik tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;k r&eacute;v&eacute;n hozz&aacute;j&aacute;rulnak a helyt&ouml;rt&eacute;net kutat&aacute;s&aacute;hoz, n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;hez, t&aacute;gabb k&ouml;rben val&oacute; terjeszt&eacute;s&eacute;hez, a honismeret gazdag&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute;&nbsp;</strong>(1819 &ndash; 1907), t&ouml;rt&eacute;net&iacute;r&oacute;, t&ouml;rt&eacute;netfiloz&oacute;fus, csal&aacute;dt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, r&eacute;g&eacute;sz, tank&ouml;nyvszerző, &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, n&eacute;prajztud&oacute;s, utaz&oacute;, politikus, az MTA levelező tagja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>gr. Kun Kocs&aacute;rd-d&iacute;j:&nbsp;</strong>olyan k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;get v&eacute;gző szem&eacute;lyis&eacute;geknek, akik a sz&oacute;rv&aacute;nyban vagy a sz&oacute;rv&aacute;nyk&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &eacute;rdek&eacute;ben/jav&aacute;ra fejtik ki megtart&oacute; erejű/meghat&aacute;roz&oacute; munk&aacute;ss&aacute;gukat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>gr. Kun Kocs&aacute;rd&nbsp;</strong>(1803 &ndash; 1895), f&ouml;ldbirtokos, művelőd&eacute;spolitikus, orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, az EMKE egyik alap&iacute;t&oacute;ja &eacute;s fő mec&eacute;n&aacute;sa.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>gr. Mik&oacute; Imre-d&iacute;j:&nbsp;</strong>a d&iacute;jat olyan v&aacute;llalkoz&oacute;k, c&eacute;gek kaphatj&aacute;k, akik tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;k r&eacute;v&eacute;n erőteljesen seg&iacute;tik, t&aacute;mogatj&aacute;k az erd&eacute;lyi magyar civil szf&eacute;r&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>gr. Mik&oacute; Imre&nbsp;</strong>(1805 &ndash; 1876), művelőd&eacute;spolitikus, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, gazdas&aacute;gpolitikus, az erd&eacute;lyi magyar kultur&aacute;lis, oktat&aacute;si &eacute;s tudom&aacute;nyos int&eacute;zm&eacute;nyi rendszer szervezője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;j:&nbsp;</strong>kimagasl&oacute;, tudom&aacute;nyos szintű szakmai teljes&iacute;tm&eacute;nyek&eacute;rt j&aacute;r, vagy az eg&eacute;sz rom&aacute;niai magyar k&ouml;nyvt&aacute;r&uuml;gy &eacute;rdek&eacute;ben, kultur&aacute;lis &eacute;rt&eacute;keink megőrz&eacute;s&eacute;&eacute;rt, gazdag&iacute;t&aacute;s&aacute;&eacute;rt v&eacute;gzett &aacute;ldozatos munk&aacute;&eacute;rt, esetleg egy tev&eacute;keny &eacute;s eredm&eacute;nyes k&ouml;nyvt&aacute;rosi &eacute;letp&aacute;lya elismer&eacute;s&eacute;t jelenti.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Monoki Istv&aacute;n</strong>, idősb (1887 &ndash; 1963), bibliogr&aacute;fus, a negyven &eacute;ven kereszt&uuml;l a kolozsv&aacute;ri Egyetemi K&ouml;nyvt&aacute;r k&ouml;nyvt&aacute;rosa, majd igazgat&oacute;ja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Nagy Istv&aacute;n-</strong><strong>d&iacute;j: </strong>zenetan&aacute;rok, karnagyok, előad&oacute;műv&eacute;szek&nbsp;r&eacute;sz&eacute;re, akik munk&aacute;juk sor&aacute;n kimagasl&oacute; eredm&eacute;nyeket &eacute;rtek el, sikeresen alkalmaznak c&eacute;lravezető m&oacute;dszereket a zenei oktat&aacute;sban, nevel&eacute;sben, előad&aacute;sban, a rom&aacute;niai magyar nemzeti k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&uuml;nk zenei &eacute;rt&eacute;keinek megtart&aacute;s&aacute;n &eacute;s gyarap&iacute;t&aacute;s&aacute;n f&aacute;radoznak, zenei-k&ouml;z&eacute;leti, k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;kkel p&eacute;ld&aacute;val szolg&aacute;lnak k&ouml;rnyezet&uuml;k sz&aacute;m&aacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Nagy Istv&aacute;n&nbsp;</strong>(1907 &ndash; 1983), karmester, hegedűműv&eacute;sz, zenetan&aacute;r, zenei szak&iacute;r&oacute;, t&ouml;bb &eacute;nekkar megalap&iacute;t&oacute;ja, az eredeti n&eacute;pi dalkult&uacute;ra, a magyar zenei anyanyelv jeles művelője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Po&oacute;r Lili-d&iacute;j:&nbsp;</strong>kiemelkedő teljes&iacute;tm&eacute;nyt el&eacute;rő sz&iacute;n&eacute;sznőknek, vagy szakmailag is nagy jelentős&eacute;gű &eacute;vfordul&oacute;hoz &eacute;rkező p&aacute;lyat&aacute;rsnak javasoljuk oda&iacute;t&eacute;lni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Po&oacute;r Lili&nbsp;</strong>(1886 &ndash; 1962), sz&iacute;n&eacute;sznő, főiskolai tan&aacute;r, az erd&eacute;lyi sz&iacute;nj&aacute;tsz&aacute;s sz&eacute;p besz&eacute;d&eacute;ről, klasszikus sz&ouml;vegmond&aacute;s&aacute;r&oacute;l h&iacute;res, meghat&aacute;roz&oacute; egy&eacute;nis&eacute;ge.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Spectator-d&iacute;j: </strong>A rom&aacute;niai magyar &iacute;rott &eacute;s elektronikus sajt&oacute; k&eacute;pviselői r&eacute;sz&eacute;re, akik a k&ouml;zművelőd&eacute;s ter&eacute;n is jelentős szolg&aacute;latot tettek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Krenner Mikl&oacute;s&nbsp;</strong>(&iacute;r&oacute;i &aacute;lneve <strong>Spectator</strong>, 1875 &ndash; 1968), liber&aacute;lis-demokrata szellemis&eacute;gű erd&eacute;lyi magyar k&ouml;z&iacute;r&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Szolnay S&aacute;ndor-d&iacute;j:&nbsp;</strong>a k&eacute;pzőműv&eacute;szeti szakter&uuml;let legjobbjainak műv&eacute;szi &eacute;s k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;ge elismer&eacute;s&eacute;&uuml;l szolg&aacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Szolnay S&aacute;ndor&nbsp;</strong>(1893 &ndash; 1950), a 20. sz&aacute;zad első fel&eacute;nek egyik legjelentősebb festőműv&eacute;sze, aki 1929-ben K&oacute;s K&aacute;rollyal egy&uuml;tt megalak&iacute;totta a rom&aacute;niai magyar hivat&aacute;sos k&eacute;pzőműv&eacute;szek &eacute;rdek- &eacute;s &eacute;rt&eacute;kv&eacute;delmi szervezet&eacute;t, a Barab&aacute;s Mikl&oacute;s C&eacute;het.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>V&aacute;mszer G&eacute;za-d&iacute;j:</strong> az ifj&uacute;s&aacute;g k&ouml;r&eacute;ben v&eacute;gzett n&eacute;pnevelői munka elismer&eacute;sek&eacute;nt oda&iacute;t&eacute;lt kit&uuml;ntet&eacute;s.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>V&aacute;mszer G&eacute;za</strong> (1896 &ndash; 1976),&nbsp;n&eacute;prajzkutat&oacute;, műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, k&ouml;z&eacute;piskolai tan&aacute;r, &eacute;letc&eacute;lj&aacute;ul a n&eacute;pnevelői munk&aacute;t v&aacute;lasztotta.</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;</p>\n<hr />\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n <br />\n A d&iacute;jat alkot&oacute; szobrok <strong>Venczel &Aacute;rp&aacute;d</strong> szobr&aacute;szműv&eacute;sz, restaur&aacute;tor<br />\n <span style=\"font-style: italic;\">Parasztmadonna</span> c&iacute;mű alkot&aacute;s&aacute;nak kisebb&iacute;tett m&aacute;solatai.</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n Az okleveleket <strong>Venczel Attila </strong>k&eacute;pzőműv&eacute;sz, d&iacute;szlet- &eacute;s jelmeztervező k&eacute;sz&iacute;ti<br />\n <strong>Imecs L&aacute;szl&oacute;</strong> festő-grafikus (1915-2009) tervei alapj&aacute;n.</p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:aff57cde05f29ba130cb12d9f768aa85' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524193363, expire = 1524279763, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Az EMKE kiemelkedő rendezvénye az évente sorra kerülő Közgyűlés,
valamint az ennek keretében történő EMKE-díjak átadása.

Az EMKE OE döntésének értelmében egy évben legfeljebb 12 díj adható át
(kivéve azokat az éveket, amikor a Kötő József-díj átadásra kerül).

 

EMKE díj elbírálásának fő szempontjai és névadói

 

Balázs Ferenc-díj: a díjat olyan személyek kaphatják, akik a közösségeikben közművelődés szervezéssel foglalkoznak, elsősorban felnőttképző tanfolyamokat szerveznek.

Balázs Ferenc (1901 – 1937), unitárius lelkész, az 1930-as években első alkalommal szervezett népfőiskolai tevékenységet Erdélyben, az Aranyos-menti Mészkőn.

 

gr. Bánffy Miklós-díj: a színházi intézményszervezésben, a színház és a közművelődési terület összekapcsolásában elért sikerekért jár.

gr. Bánffy Miklós (1873 – 1950), író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, a magyarországi állami színházak intendánsa, az erdélyi magyar művelődési élet nagyvonalú támogatója.

 

Bányai János-díj: a díjat az erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra szakszerű kutatásában, az erdélyi magyar muzeológiában jelentős eredményeket elért kutatóknak, muzeológusoknak javasoljuk.

Bányai János (1886 – 1971), tanár, muzeológus, geológus, közíró, a Székelység c. havilap alapítója és szerkesztője.

 

Janovics Jenő-díj: az audiovizuális tömegkommunikáció, valamint az online média képviselői, filmes szakemberek és fotóművészek kaphatják.

Janovics Jenő (1872 – 1945), színész, színházigazgató, filmrendező, forgatókönyvíró a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője.

 

Kacsó András-díj: hagyományőrzők, gyűjtők, kutatók, népdalénekesek, zenészek, táncoktatók koreográfusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkozó szakember-pedagógusok kaphatják.

Kacsó András (1932 – 1987), néptáncos, táncoktató, művészeti szakirányító és folklórgyűjtő.

 

Kovács György-díj: kiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki.

Kovács György (1910 – 1977), színész, rendező, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszásnak a realista hagyományokra, a szép beszéd kultuszára alapozó, stílusteremtő, kiemelkedő művésze.

 

Kötő József-díj: a díjat olyan politikusok kaphatják, akik tevékenységük révén széleskörűen támogatták, támogatják a civil szférát. A díj átadására legfeljebb háromévente kerül sor.

Kötő József (1939 – 2015), dramaturg, színháztörténész, politikus, 1986–1990 között a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, az EMKE főjegyzője (1991), elnöke (1999–2008)

 

Kőváry László-díj: a díjat olyan személyek kaphatják, akik tevékenységük révén hozzájárulnak a helytörténet kutatásához, népszerűsítéséhez, tágabb körben való terjesztéséhez, a honismeret gazdagításához.

Kőváry László (1819 – 1907), történetíró, történetfilozófus, családtörténész, irodalomtörténész, régész, tankönyvszerző, újságíró, néprajztudós, utazó, politikus, az MTA levelező tagja.

 

gr. Kun Kocsárd-díj: olyan közművelődési tevékenységet végző személyiségeknek, akik a szórványban vagy a szórványközösségek érdekében/javára fejtik ki megtartó erejű/meghatározó munkásságukat.

gr. Kun Kocsárd (1803 – 1895), földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, az EMKE egyik alapítója és fő mecénása.

 

gr. Mikó Imre-díj: a díjat olyan vállalkozók, cégek kaphatják, akik tevékenységük révén erőteljesen segítik, támogatják az erdélyi magyar civil szférát.

gr. Mikó Imre (1805 – 1876), művelődéspolitikus, irodalomtörténész, gazdaságpolitikus, az erdélyi magyar kulturális, oktatási és tudományos intézményi rendszer szervezője.

 

Monoki István-díj: kimagasló, tudományos szintű szakmai teljesítményekért jár, vagy az egész romániai magyar könyvtárügy érdekében, kulturális értékeink megőrzéséért, gazdagításáért végzett áldozatos munkáért, esetleg egy tevékeny és eredményes könyvtárosi életpálya elismerését jelenti.

Monoki István, idősb (1887 – 1963), bibliográfus, a negyven éven keresztül a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, majd igazgatója.

 

Nagy István-díj: zenetanárok, karnagyok, előadóművészek részére, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető módszereket a zenei oktatásban, nevelésben, előadásban, a romániai magyar nemzeti közösségünk zenei értékeinek megtartásán és gyarapításán fáradoznak, zenei-közéleti, közművelődési tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára.

Nagy István (1907 – 1983), karmester, hegedűművész, zenetanár, zenei szakíró, több énekkar megalapítója, az eredeti népi dalkultúra, a magyar zenei anyanyelv jeles művelője.

 

Poór Lili-díj: kiemelkedő teljesítményt elérő színésznőknek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező pályatársnak javasoljuk odaítélni.

Poór Lili (1886 – 1962), színésznő, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszás szép beszédéről, klasszikus szövegmondásáról híres, meghatározó egyénisége.

 

Spectator-díj: A romániai magyar írott és elektronikus sajtó képviselői részére, akik a közművelődés terén is jelentős szolgálatot tettek.

Krenner Miklós (írói álneve Spectator, 1875 – 1968), liberális-demokrata szellemiségű erdélyi magyar közíró.

 

Szolnay Sándor-díj: a képzőművészeti szakterület legjobbjainak művészi és közművelődési tevékenysége elismeréséül szolgál.

Szolnay Sándor (1893 – 1950), a 20. század első felének egyik legjelentősebb festőművésze, aki 1929-ben Kós Károllyal együtt megalakította a romániai magyar hivatásos képzőművészek érdek- és értékvédelmi szervezetét, a Barabás Miklós Céhet.

 

Vámszer Géza-díj: az ifjúság körében végzett népnevelői munka elismeréseként odaítélt kitüntetés.

Vámszer Géza (1896 – 1976), néprajzkutató, művészettörténész, középiskolai tanár, életcéljául a népnevelői munkát választotta.

 A díjat alkotó szobrok Venczel Árpád szobrászművész, restaurátor
Parasztmadonna című alkotásának kisebbített másolatai.

Az okleveleket Venczel Attila képzőművész, díszlet- és jelmeztervező készíti
Imecs László festő-grafikus (1915-2009) tervei alapján.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés