ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Az EMKE alapszabálya

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:47b615f5218661708fa17801d590016c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />\n A rom&aacute;niai magyars&aacute;g k&ouml;r&eacute;ben 1989 december ut&aacute;n v&aacute;roson &eacute;s falun &uacute;jraalakult k&ouml;zművelőd&eacute;si c&eacute;l&uacute; egyes&uuml;letek &eacute;s t&aacute;rsas&aacute;gok elhat&aacute;rozt&aacute;k, hogy munk&aacute;juk hat&eacute;konyabb v&eacute;gz&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;letbe (EMKE) t&ouml;m&ouml;r&uuml;lnek.</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <br />\n I. FEJEZET<br />\n AZ EGYES&Uuml;LET C&Eacute;LJA &Eacute;S FELADATAI</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az 1885-ben alakult &eacute;s 1947-ben k&uuml;lső k&eacute;nyszer miatt megsz&uuml;ntetett Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let jogut&oacute;djak&eacute;nt, a rom&aacute;niai magyars&aacute;g k&ouml;r&eacute;ben v&aacute;roson, falun vagy nagyobb r&eacute;gi&oacute;ban alakult jogi &eacute;s nem jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel rendelkező egyes&uuml;letek &eacute;s alap&iacute;tv&aacute;nyok sz&ouml;vets&eacute;gek&eacute;nt, az EMKE c&eacute;lul tűzte ki &aacute;polni, terjeszteni, szervezni &eacute;s ernyőszervezetk&eacute;nt koordin&aacute;lni a k&ouml;zművelőd&eacute;s minden ter&uuml;let&eacute;n a rom&aacute;niai magyar lakoss&aacute;g eur&oacute;pai m&eacute;rce szerinti anyanyelvű művelts&eacute;g&eacute;nek terjeszt&eacute;s&eacute;t s megfelelő kereteket teremteni ahhoz, hogy a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;s az egy&eacute;ni művelőd&eacute;si &eacute;rt&eacute;kek az egyetemes kult&uacute;ra kereteiben &eacute;rv&eacute;nyes&uuml;lhessenek.<br />\n A magyar kult&uacute;ra hordoz&oacute;jak&eacute;nt Rom&aacute;ni&aacute;ban az EMKE hat&eacute;konyan egy&uuml;tt k&iacute;v&aacute;n műk&ouml;dni a hasonl&oacute; szervezetekkel (nemzetis&eacute;gtől, vall&aacute;st&oacute;l, politikai hovatartoz&aacute;st&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l) bel- &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n, amelyek a k&ouml;z&ouml;s művelőd&eacute;si hagyom&aacute;nyok, egym&aacute;s kultur&aacute;lis megbecs&uuml;l&eacute;se szellem&eacute;ben tev&eacute;kenykednek.<br />\n Tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ben az EMKE a j&ouml;vőben is sz&aacute;m&iacute;t azon egyh&aacute;zak &eacute;s felekezetek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;re, amelyek saj&aacute;tos int&eacute;zm&eacute;nyrendszer&uuml;k &uacute;tj&aacute;n a m&uacute;ltban is hagyom&aacute;nyosan helyet biztos&iacute;tottak a magyar nyelvű &iacute;r&aacute;stud&aacute;s, művelts&eacute;g &aacute;thagyom&aacute;nyoz&aacute;s&aacute;nak. Az EMKE c&eacute;ljai megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben egy&uuml;ttműk&ouml;dik az &ouml;nkorm&aacute;nyzatok szaktest&uuml;leteivel &eacute;s művelőd&eacute;si int&eacute;zm&eacute;nyekkel. Az EMKE ernyőszervezetk&eacute;nt ell&aacute;tja az anyanyelvű művelőd&eacute;s &eacute;rdekv&eacute;delmi feladatait.<br />\n Az egyetemes magyar szellemi &eacute;rt&eacute;kek &aacute;pol&oacute;jak&eacute;nt &eacute;s terjesztőjek&eacute;nt az EMKE tev&eacute;keny kapcsolatot k&iacute;v&aacute;n tartani hat&aacute;rainkon t&uacute;l &eacute;lő, a magyar kult&uacute;ra megőrz&eacute;s&eacute;n &eacute;s &aacute;pol&aacute;s&aacute;n munk&aacute;lkod&oacute; egyes&uuml;letekkel, test&uuml;letekkel. Ugyancsak &eacute;lő kapcsolat kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ra t&ouml;rekszik m&aacute;s orsz&aacute;gok kisebbs&eacute;geinek művelőd&eacute;si szervezeteivel, illetve int&eacute;zm&eacute;nyeivel, amelyekkel k&ouml;z&ouml;sen k&iacute;v&aacute;nja megtal&aacute;lni az identit&aacute;s megőrz&eacute;s &eacute;s az etnikumk&ouml;zi egy&uuml;ttmunk&aacute;lkod&aacute;s &ouml;sszeegyeztet&eacute;s&eacute;nek legmegfelelőbb form&aacute;it, t&aacute;mogatva ebből a c&eacute;lb&oacute;l is a testv&eacute;rv&aacute;rosok &eacute;s falvak int&eacute;zm&eacute;ny&eacute;nek a ki&eacute;p&uuml;l&eacute;s&eacute;t az orsz&aacute;gon bel&uuml;l &eacute;s hat&aacute;rainkon k&iacute;v&uuml;l.<br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let neve: Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &ndash; Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania &ndash; sz&eacute;khelye Kolozsv&aacute;ron van. Pecs&eacute;tj&eacute;nek k&ouml;rirata a k&ouml;vetkező: Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &ndash; Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania 1885/1991<br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE c&eacute;lkitűz&eacute;seit &eacute;s feladatait, saj&aacute;t- &eacute;s t&aacute;rsszervezetei r&eacute;v&eacute;n val&oacute;s&iacute;tja meg, az al&aacute;bbi m&oacute;don.</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;<br />\n II. FEJEZET<br />\n AZ EGYES&Uuml;LET TAGJAI</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let tagjai kollekt&iacute;v, p&aacute;rtol&oacute; &eacute;s tiszteletbeli tagok<br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE kollekt&iacute;v tagjai az EMKE saj&aacute;t &eacute;s t&aacute;rsszervezetei. A kollekt&iacute;v tagok k&eacute;pviselet &uacute;tj&aacute;n gyakorolj&aacute;k a jogokat.<br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE saj&aacute;t szervezetei az ernyőszervezet alapszab&aacute;lya szerint műk&ouml;dő vagy ennek elveit elfogad&oacute; saj&aacute;t szab&aacute;lyzat alapj&aacute;n jogi &eacute;s nem jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel rendelkező test&uuml;letek, amelyek az EMKE nev&eacute;t haszn&aacute;lj&aacute;k.<br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE t&aacute;rsszervezetei azon jogi szem&eacute;lyk&eacute;nt bejegyzett t&aacute;rsas&aacute;gok, melyek saj&aacute;t alapszab&aacute;lyuk szerint műk&ouml;dnek, s &iacute;r&aacute;sban fejezt&eacute;k ki csatlakoz&aacute;si sz&aacute;nd&eacute;kukat az EMKE-hez.<br />\n 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; A kollekt&iacute;v tagok megtartj&aacute;k elnevez&eacute;s&uuml;ket, azonoss&aacute;gukat, saj&aacute;t belső szervez&eacute;si szerkezet&uuml;ket &eacute;s az EMKE tiszteltben tartja auton&oacute;mi&aacute;jukat.<br />\n 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE p&aacute;rtol&oacute; tagja lehet b&aacute;rmely term&eacute;szetes vagy jogi szem&eacute;ly, nemzetis&eacute;gtől vagy &aacute;llampolg&aacute;rs&aacute;gt&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l, aki t&aacute;mogatja az Egyes&uuml;let c&eacute;lkitűz&eacute;seit anyagi hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;ssal vagy az Egyes&uuml;let c&eacute;lkitűz&eacute;seivel &ouml;sszeegyeztethető m&aacute;s adom&aacute;nyokkal.<br />\n 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az eln&ouml;ks&eacute;g &iacute;r&aacute;sbeli javaslata alapj&aacute;n, az Egyes&uuml;let k&ouml;zgyűl&eacute;se tiszteletbeli eln&ouml;k&ouml;t &eacute;s tiszteleti tagokat v&aacute;laszthat hazai vagy hat&aacute;ron t&uacute;li kiemelkedő szem&eacute;lyis&eacute;gek k&ouml;z&uuml;l, akik munk&aacute;jukkal k&uuml;l&ouml;n&ouml;sk&eacute;ppen hozz&aacute;j&aacute;rultak a rom&aacute;niai magyar kult&uacute;ra fellend&uuml;l&eacute;s&eacute;hez.<br />\n 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tagi minős&eacute;g a k&ouml;vetkező esetekben szűnik meg:<br />\n a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha a kollekt&iacute;v tag az EMKE Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g&eacute;hez beny&uacute;jtott k&eacute;r&eacute;se alapj&aacute;n fejezi ki ezen sz&aacute;nd&eacute;k&aacute;t<br />\n b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;vel s&uacute;lyosan s&eacute;rti az EMKE alapszab&aacute;ly&aacute;t<br />\n c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha a kollekt&iacute;v tag megszűnik jogi szem&eacute;lyis&eacute;gnek lenni</p>\n<p> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tagok jogai &eacute;s k&ouml;telezetts&eacute;gei</p>\n<p> 9.1. A tagok jogai:<br />\n a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let &aacute;ltal rendezett tev&eacute;kenys&eacute;geken val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel, az egyes&uuml;let tev&eacute;kenys&eacute;geiről val&oacute; korrekt inform&aacute;ci&oacute;hoz jut&aacute;s<br />\n b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&aacute;laszthassanak &eacute;s megv&aacute;laszthat&oacute;ak legyenek az egyes&uuml;let vezetős&eacute;gi tiszts&eacute;geibe. A szavazat titkos a szem&eacute;lyre sz&oacute;l&oacute; szavazatok eset&eacute;n. A szavaz&oacute;i jogot &iacute;rott felhatalmaz&aacute;ssal lehet &aacute;truh&aacute;zni.<br />\n c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A egyes&uuml;let fejlőd&eacute;s&eacute;t előseg&iacute;tő javaslatokat tehetnek<br />\n d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A tagok normat&iacute;v t&aacute;mogat&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;lhetnek az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;gen kereszt&uuml;l</p>\n<p> 9.2. A tagok k&ouml;telezetts&eacute;gei:<br />\n a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ismerj&eacute;k &eacute;s tarts&aacute;k tiszteletben a jelen Alapszab&aacute;lyzatot<br />\n b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vegyenek r&eacute;szt az egyes&uuml;let &aacute;ltal szervezett rendezv&eacute;nyeken<br />\n c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tarts&aacute;k be az egyes&uuml;let vezetős&eacute;g&eacute;nek t&ouml;rv&eacute;nyes d&ouml;nt&eacute;seit<br />\n d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&eacute;pviselj&eacute;k az egyes&uuml;letet, ha erre a vezetős&eacute;g felruh&aacute;zta<br />\n e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teljes&iacute;ts&eacute;k a v&aacute;llalt feladatokat<br />\n f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vegyenek r&eacute;szt &eacute;s fejts&eacute;k ki v&eacute;lem&eacute;ny&uuml;ket a K&ouml;zgyűl&eacute;sen<br />\n g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ne cselekedjenek az egyes&uuml;let &eacute;rdekei ellen</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <br />\n III. FEJEZET<br />\n AZ EGYES&Uuml;LET &Uuml;GYVEZET&Eacute;SE</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE orsz&aacute;gos szervezet&eacute;nek &eacute;l&eacute;n az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g &aacute;ll, mely 1 eln&ouml;kből, 4 ter&uuml;leti aleln&ouml;kből (B&aacute;ns&aacute;g, Partium, K&ouml;z&eacute;p-Erd&eacute;ly &eacute;s Sz&eacute;kelyf&ouml;ld), 1 T&aacute;rsadalom Szervező aleln&ouml;kből, 1 főtan&aacute;csosb&oacute;l &eacute;s a saj&aacute;t &eacute;s t&aacute;rsszervezetek k&eacute;pviselőiből v&aacute;lasztott 4 eln&ouml;ks&eacute;gi tagb&oacute;l tevődik &ouml;ssze. P&eacute;nz&uuml;gyi ellenőr: 2 cenzor, 1 p&eacute;nzt&aacute;ros. Az eln&ouml;k fizet&eacute;ses alkalmazottja az EMKE-nek. Hasonl&oacute;k&eacute;ppen alkalmazottja m&eacute;g a megfelelő k&eacute;pes&iacute;t&eacute;sű gazdas&aacute;gi &uuml;gyek&eacute;rt felelős szem&eacute;ly is, aki k&ouml;zponti szinten felel az EMKE p&eacute;nz&uuml;gyei&eacute;rt. Az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g javaslat&aacute;ra, j&oacute;v&aacute;hagyhat&oacute; m&aacute;s fizet&eacute;ses &aacute;ll&aacute;sok l&eacute;tes&iacute;t&eacute;se is.<br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;get a k&ouml;zgyűl&eacute;s v&aacute;lasztja meg 4 &eacute;vre. A t&aacute;rs- &eacute;s saj&aacute;tszervezeti tagok &iacute;r&aacute;sbeli &eacute;s indokolt kezdem&eacute;nyez&eacute;se alapj&aacute;n &ouml;sszeh&iacute;vhat&oacute; rendk&iacute;v&uuml;li k&ouml;zgyűl&eacute;s, mely 2/3-os t&ouml;bbs&eacute;gi szavazattal felmentheti az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;get.<br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE l&eacute;trehozza az erd&eacute;lyi magyar művelőd&eacute;si &eacute;let kiemelkedő szem&eacute;lyis&eacute;gekből &aacute;ll&oacute; tan&aacute;csad&oacute; test&uuml;let&eacute;t, akik a k&ouml;zművelőd&eacute;si program időszerű feladataira tesznek aj&aacute;nl&aacute;sokat.</p>\n<p> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&ouml;zgyűl&eacute;s<br />\n a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az EMKE k&ouml;zgyűl&eacute;s &eacute;vente egyszer &uuml;l&eacute;sezik, vagy a t&aacute;rsas&aacute;g sz&eacute;khely&eacute;n Kolozsv&aacute;ron, vagy valamely saj&aacute;t- vagy t&aacute;rsszervezet sz&eacute;khely&eacute;n, amely v&aacute;llalja ennek megszervez&eacute;s&eacute;t. A k&ouml;zgyűl&eacute;s keret&eacute;ben, k&ouml;telező m&oacute;don meghallgat&aacute;sra ker&uuml;lnek az eln&ouml;k &eacute;s a p&eacute;nz&uuml;gyi ellenőrző bizotts&aacute;g besz&aacute;mol&oacute;i. Abban az esetben, ha az előbbieket a k&ouml;zgyűl&eacute;s nem hagyja j&oacute;v&aacute; az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g megb&iacute;z&aacute;sa is visszavonhat&oacute;.<br />\n b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let fő vezető szerve. A saj&aacute;t &eacute;s a t&aacute;rsszervezetek 1-1 k&eacute;pviselővel/k&uuml;ld&ouml;ttel vesznek r&eacute;szt a k&ouml;zgyűl&eacute;sen, akik szavazati joggal rendelkeznek.<br />\n c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ahhoz, hogy a k&ouml;zgyűl&eacute;s hat&aacute;rozatk&eacute;pes legyen, legal&aacute;bb a szavazati joggal rendelkező k&eacute;pviselők fele plusz egy szem&eacute;ly jelen kell hogy legyen. A K&ouml;zgyűl&eacute;s hat&aacute;rozatait egyszerű t&ouml;bbs&eacute;gi szavaz&aacute;ssal hozza. Az alapszab&aacute;lyzat m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges d&ouml;nt&eacute;sek eset&eacute;ben 2/3-os t&ouml;bbs&eacute;g kell.<br />\n d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A K&ouml;zgyűl&eacute;s &eacute;vente egyszer &uuml;l&eacute;sezik, ezen k&iacute;v&uuml;l annyiszor, ah&aacute;nyszor sz&uuml;ks&eacute;g van erre. A Rendk&iacute;v&uuml;li K&ouml;zgyűl&eacute;st a tagok 1/3-nak vagy a Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g &iacute;r&aacute;sos k&eacute;r&eacute;s&eacute;re lehet &ouml;sszeh&iacute;vni. Az &ouml;sszeh&iacute;v&aacute;s &iacute;r&aacute;sos szem&eacute;lyi megh&iacute;v&oacute; form&aacute;j&aacute;ban legk&eacute;sőbb 10 nappal a gyűl&eacute;s előtt t&ouml;rt&eacute;nik.<br />\n e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ha nem teljes&uuml;lnek az elő&iacute;rt felt&eacute;telek, a K&ouml;zgyűl&eacute;s &uacute;jra &ouml;ssze&uuml;lhet legk&eacute;sőbb 7 napon bel&uuml;l, az első &ouml;sszeh&iacute;v&aacute;s d&aacute;tum&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tva, amikor a jelenl&eacute;vő tags&aacute;g sz&aacute;mar&aacute;ny&aacute;t&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l d&ouml;ntők&eacute;pess&eacute; v&aacute;lik.</p>\n<p> 4.1. A K&ouml;zgyűl&eacute;s jogk&ouml;re<br />\n a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elfogadja &eacute;s m&oacute;dos&iacute;tja az alapszab&aacute;lyzatot<br />\n b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; meghat&aacute;rozza az egyes&uuml;let programj&aacute;t &eacute;s műk&ouml;d&eacute;si szab&aacute;lyzat&aacute;t<br />\n c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; megv&aacute;lasztja a Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;get &eacute;s a Cenzorokat<br />\n d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elfogadja a k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;st &eacute;s elsz&aacute;mol&aacute;st, valamint a Cenzorok jelent&eacute;seit<br />\n e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elfogadja vagy elutas&iacute;tja egy tag felv&eacute;tel&eacute;t vagy kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;t<br />\n f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elfogadja az egyes&uuml;let saj&aacute;tszervezeteinek &uacute;j strukt&uacute;r&aacute;j&aacute;t, l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;t<br />\n g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; javasolja a t&aacute;rsul&aacute;st vagy csatlakoz&aacute;st a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző nemzeti vagy nemzetk&ouml;zi szervezetekhez, programokhoz, amelyek megegyeznek az egyes&uuml;let c&eacute;ljaival, tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;vel<br />\n h)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elhat&aacute;rozza az egyes&uuml;let feloszlat&aacute;s&aacute;t<br />\n i)&nbsp;&nbsp;&nbsp; megv&aacute;lasztja a tan&aacute;csad&oacute; test&uuml;letet az eln&ouml;ks&eacute;g javaslat&aacute;ra</p>\n<p> 5. Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g jogk&ouml;re<br />\n a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; v&eacute;grehajtja a k&ouml;zgyűl&eacute;s hat&aacute;rozatait &eacute;s javaslatait<br />\n b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; a foly&oacute; &uuml;gyeket rendezi, k&eacute;pviseli az egyes&uuml;letet a hat&oacute;s&aacute;gok, t&ouml;rv&eacute;nykez&eacute;s, &eacute;s m&aacute;s szervezetekkel val&oacute; kapcsolattart&aacute;sban az eln&ouml;k vagy m&aacute;s eln&ouml;ks&eacute;gbeli tag felhatalmaz&aacute;s&aacute;val; felhatalmazza az egyes&uuml;let egyes tagjait specifikus feladatok elv&eacute;gz&eacute;s&eacute;re<br />\n c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; t&aacute;rsul&aacute;si, egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;seket k&ouml;t mag&aacute;n &eacute;s jogi szem&eacute;lyekkel az egyes&uuml;let c&eacute;ljai el&eacute;r&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, az alapszab&aacute;ly &eacute;s az &eacute;rv&eacute;nyben levő t&ouml;rv&eacute;nyek alapj&aacute;n<br />\n d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; meghat&aacute;rozza az egyes&uuml;let műk&ouml;d&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges anyagi felt&eacute;teleket<br />\n e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; belső műk&ouml;d&eacute;si szab&aacute;lyzatot fogad el, munk&aacute;ltat&oacute;i szerepk&ouml;rt t&ouml;lt be az alkalmazottakkal szemben<br />\n f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; elfogadja a m&aacute;s szervezetekkel val&oacute; k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;st illetve t&aacute;rsul&aacute;si szerződ&eacute;seket<br />\n g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; megval&oacute;s&iacute;tja az egyes&uuml;let c&eacute;ljait<br />\n h)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tja az &eacute;ves k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;st, amelyet a K&ouml;zgyűl&eacute;s el&eacute; terjeszt<br />\n i)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tja az &eacute;ves besz&aacute;mol&oacute;t &eacute;s j&oacute;v&aacute;hagy&aacute;sra a K&ouml;zgyűl&eacute;s el&eacute; terjeszti<br />\n j)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &eacute;vente &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tja az egyes&uuml;let tev&eacute;kenys&eacute;gi terv&eacute;t<br />\n k)&nbsp;&nbsp;&nbsp; gyakorolja a munk&aacute;ltat&oacute;i jogokat</p>\n<p> 5.1. Az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g &eacute;vente k&eacute;tszer &uuml;l&eacute;sezik, ezen k&iacute;v&uuml;l ah&aacute;nyszor sz&uuml;ks&eacute;g van r&aacute;. A rendk&iacute;v&uuml;li gyűl&eacute;seket az eln&ouml;k vagy a Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;gi tagok 1/3-a h&iacute;vhatja &ouml;ssze.<br />\n 5.2. Az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g d&ouml;nt&eacute;seit egyszerű t&ouml;bbs&eacute;ggel hozza. Ha az eln&ouml;ks&eacute;gi tag egyenesen &eacute;rintve van a d&ouml;nt&eacute;s &aacute;ltal, nem vehet r&eacute;szt a szavaz&aacute;sban.</p>\n<p> 6. Operat&iacute;v vezet&eacute;s jogk&ouml;re<br />\n a) eln&ouml;k &ndash; k&eacute;pviseli az egyes&uuml;letet a hat&oacute;s&aacute;gok, t&ouml;rv&eacute;nykez&eacute;s, &eacute;s m&aacute;s szervezetekkel val&oacute; kapcsolattart&aacute;sban<br />\n -&nbsp;&nbsp;&nbsp; felel az egyes&uuml;let anyagi javai&eacute;rt<br />\n -&nbsp;&nbsp;&nbsp; vezeti a K&ouml;zgyűl&eacute;st &eacute;s az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g &uuml;l&eacute;seit<br />\n -&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ouml;sszeh&iacute;vja az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;get &eacute;s a K&ouml;zgyűl&eacute;st<br />\n -&nbsp;&nbsp;&nbsp; igazgatja &eacute;s ir&aacute;ny&iacute;tja az egyes&uuml;let műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t<br />\n b) 5 aleln&ouml;k &ndash; az egyes r&eacute;gi&oacute;kban koordin&aacute;lj&aacute;k a k&ouml;zművelőd&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;get &eacute;s a m&aacute;s egyes&uuml;letekkel val&oacute; kapcsolattart&aacute;st<br />\n c) 4 tag &ndash; az eln&ouml;ks&eacute;g t&ouml;bbi tagj&aacute;val koordin&aacute;l&oacute; szerepk&ouml;rt t&ouml;lt be<br />\n (A r&eacute;szletes tev&eacute;kenys&eacute;gi k&ouml;rt az &uacute;j alapszab&aacute;lyzat szerinti műk&ouml;d&eacute;si szab&aacute;lyzat fogja elő&iacute;rni.)<br />\n d) főtan&aacute;csos &ndash; ir&aacute;ny&iacute;tja a tan&aacute;csad&oacute;i test&uuml;letet</p>\n<p> 7. Cenzorok<br />\n Ellenőrzik az egyes&uuml;let p&eacute;nz&uuml;gyi műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t &eacute;s javaslatot tehetnek annak jobb&iacute;t&aacute;s&aacute;ra.</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <br />\n IV. FEJEZET<br />\n T&Aacute;RSAS&Aacute;G / EGYES&Uuml;LET TEV&Eacute;KENYS&Eacute;GE</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rendezv&eacute;nyek, tudom&aacute;nyos előad&aacute;sok, alkot&oacute;, anyanyelvi, kultur&aacute;lis t&aacute;borok szervez&eacute;se az anyanyelvi kult&uacute;ra &aacute;pol&aacute;sa, terjeszt&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />\n 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A egyes&uuml;let tagjainak k&eacute;pz&eacute;se, tov&aacute;bbk&eacute;pz&eacute;se, alkot&oacute;, anyanyelvi kultur&aacute;lis tanfolyamok, t&aacute;borok, tal&aacute;lkoz&oacute;k, megbesz&eacute;l&eacute;sek szervez&eacute;se<br />\n 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hagyom&aacute;nyőrző, n&eacute;prajzi, n&eacute;pműv&eacute;szeti tev&eacute;kenys&eacute;gek t&aacute;mogat&aacute;sa, szervez&eacute;se<br />\n 4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiemelten t&aacute;mogatja az anyanyelvű region&aacute;lis kult&uacute;r&aacute;k művel&eacute;s&eacute;t<br />\n 5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bel- &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi anyagi t&aacute;mogat&aacute;sok megszerz&eacute;se, az alapszab&aacute;ly &eacute;s a t&ouml;rv&eacute;nyek szerinti felhaszn&aacute;l&aacute;sa<br />\n 6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&ouml;nyvt&aacute;rak &eacute;s lev&eacute;lt&aacute;rak l&eacute;trehoz&aacute;sa, műk&ouml;dtet&eacute;s&uuml;k t&aacute;mogat&aacute;sa<br />\n 7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hasonl&oacute; szervezetekkel val&oacute; kapcsolatfelv&eacute;tel bel- &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n, a szervezetek &eacute;s tagok k&ouml;z&ouml;tti k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s t&aacute;mogat&aacute;sa<br />\n 8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t t&aacute;mogat&oacute; &eacute;s n&eacute;pszerűs&iacute;tő k&ouml;nyvek, kiadv&aacute;nyok, foly&oacute;iratok, sz&oacute;r&oacute;lapok, ford&iacute;t&aacute;sok, honlapok, szerkeszt&eacute;se, kiad&aacute;sa, terjeszt&eacute;se nyomtatott vagy elektronikus form&aacute;ban<br />\n 9)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let eln&ouml;ks&eacute;gi d&ouml;nt&eacute;ssel &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jat, d&iacute;szoklevelet &eacute;s kultur&aacute;lis d&iacute;jakat adom&aacute;nyozhat<br />\n 10)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magyar h&aacute;zak, teleh&aacute;zak, k&ouml;zgyűjtem&eacute;nyek, m&uacute;zeumok, gyűjtem&eacute;nyek l&eacute;trehoz&aacute;sa &eacute;s műk&ouml;dtet&eacute;se az orsz&aacute;g hat&aacute;rain bel&uuml;l &eacute;s k&iacute;v&uuml;l<br />\n 11)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Orsz&aacute;gos jelentős&eacute;gű p&aacute;ly&aacute;zatok lebonyol&iacute;t&aacute;sa, p&aacute;ly&aacute;zati szaktest&uuml;letek műk&ouml;dtet&eacute;se<br />\n 12)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tudom&aacute;nyos jellegű hum&aacute;n-szociol&oacute;giai kutat&aacute;sokban val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel &eacute;s szervez&eacute;s.<br />\n 13)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A kultur&aacute;lis &ouml;nkorm&aacute;nyzat műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t biztos&iacute;t&oacute; strukt&uacute;ra ki&eacute;p&iacute;t&eacute;se &eacute;s műk&ouml;dtet&eacute;se, szakmai egyes&uuml;letek l&eacute;trehoz&aacute;sa<br />\n 14)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A kultur&aacute;lis &eacute;s faluturizmus t&aacute;mogat&aacute;sa, szervez&eacute;se, terjeszt&eacute;se &eacute;s a hozz&aacute; sz&uuml;ks&eacute;ges inform&aacute;ci&oacute;k gyűjt&eacute;se<br />\n 15)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A kultur&aacute;lis munka szakmai sz&iacute;nvonal&aacute;nak emel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben az EMKE saj&aacute;t művelőd&eacute;si kiadv&aacute;nyt jelentet meg. T&aacute;mogatja az erd&eacute;lyi magyar k&ouml;zművelőd&eacute;si &eacute;let k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le m&eacute;diumokban val&oacute; megjelen&iacute;t&eacute;s&eacute;t.<br />\n 16)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Műeml&eacute;kv&eacute;delmi tev&eacute;kenys&eacute;g<br />\n 17)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ifj&uacute;s&aacute;gi oktat&oacute;i-nevel&ouml;i, kultur&aacute;lis tev&eacute;kenys&eacute;g<br />\n 18)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az egyes&uuml;let l&eacute;trehozhat gazdas&aacute;gi c&eacute;l&uacute;, korl&aacute;tolt felelőss&eacute;gű t&aacute;rsas&aacute;go(ka)t, az alapszab&aacute;ly &eacute;s az &eacute;rv&eacute;nyben levő t&ouml;rv&eacute;nyek keretein bel&uuml;l.<br />\n 19)&nbsp;&nbsp;&nbsp; EMKE anyagi &eacute;s erk&ouml;lcsi vonatkoz&aacute;sban t&aacute;mogatja rendezv&eacute;nyek, műv&eacute;szi versenyek szervez&eacute;s&eacute;t, saj&aacute;t egy&uuml;tteseinek &eacute;s a csatlakozott t&aacute;rsas&aacute;gok &eacute;s m&aacute;s int&eacute;zetek, kultur&aacute;lis k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek egy&uuml;tteseinek belf&ouml;ldi &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi r&eacute;szv&eacute;teleit. Hasonl&oacute;k&eacute;ppen t&aacute;mogatja m&aacute;sok &aacute;ltal, az orsz&aacute;gban vagy hat&aacute;ron t&uacute;l szervezett kultur&aacute;lis &eacute;s műv&eacute;szi rendezv&eacute;nyeken val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;t.<br />\n 20)&nbsp;&nbsp;&nbsp; EMKE lehetős&eacute;gei szerint t&aacute;mogatja a saj&aacute;t- &eacute;s t&aacute;rsszervezeteket.<br />\n 21)&nbsp;&nbsp;&nbsp; A rom&aacute;niai magyar kisebbs&eacute;g kultur&aacute;lis ig&eacute;nyeinek kiel&eacute;g&iacute;t&eacute;s&eacute;re, valamint az egy&uuml;tt &eacute;lő n&eacute;pek kult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;s megismer&eacute;s&eacute;re, az EMKE saj&aacute;t kiad&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;get folyat.</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;<br />\n V. FEJEZET<br />\n ANYAGI FORR&Aacute;SOK</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&eacute;lkitűz&eacute;seinek megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;ra az EMKE az al&aacute;bbi anyagi forr&aacute;sokra t&aacute;maszkodik:<br />\n a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; p&eacute;nzbeli t&aacute;mogat&aacute;s &aacute;llami k&ouml;zponti &eacute;s helyi k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;sből, az &aacute;llami kultur&aacute;lis h&aacute;l&oacute;zatban l&eacute;vő &eacute;p&uuml;letek, berendez&eacute;sesek, felszerel&eacute;sek stb. m&eacute;lt&aacute;nyos felt&eacute;telek melletti haszn&aacute;lati lehetős&eacute;ge<br />\n b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; anyagi t&aacute;mogat&aacute;s a rom&aacute;niai magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek r&eacute;sz&eacute;ről, k&eacute;pviseleti szerv&uuml;k&ouml;n kereszt&uuml;l<br />\n c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; saj&aacute;t rendezv&eacute;nyeiből, k&ouml;nyvkiad&aacute;sb&oacute;l, jegyek elad&aacute;s&aacute;b&oacute;l befolyt j&ouml;vedelem, saj&aacute;t gazdas&aacute;gi tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ből, audio-vizu&aacute;lis eszk&ouml;z&ouml;k &eacute;s termek b&eacute;rbe ad&aacute;s&aacute;b&oacute;l<br />\n d.&nbsp;&nbsp;&nbsp; hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi jogi &eacute;s term&eacute;szetes szem&eacute;lyek r&eacute;sz&eacute;ről t&ouml;rt&eacute;nő adom&aacute;nyokb&oacute;l, k&ouml;zadakoz&aacute;sokb&oacute;l, szponzor&aacute;l&aacute;sb&oacute;l<br />\n e.&nbsp;&nbsp;&nbsp; hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi k&ouml;zalap&iacute;tv&aacute;nyi, &ouml;nkorm&aacute;nyzati, &aacute;llami &eacute;s Eur&oacute;pai Uni&oacute;s p&aacute;ly&aacute;zatokb&oacute;l<br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; EMKE t&aacute;rsszervezetei &ouml;n&aacute;ll&oacute; t&aacute;rsas&aacute;gok, p&eacute;nz&uuml;gyi szempontb&oacute;l is &ouml;n&aacute;ll&oacute;an kezelik saj&aacute;t vagyonukat, s a saj&aacute;t alapszab&aacute;lyuk szerint felelnek a saj&aacute;t fel&uuml;gyelő bizotts&aacute;guk előtt.</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <br />\n VI. FEJEZET<br />\n M&Aacute;S RENDELKEZ&Eacute;SEK</p>\n<p>\n 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Egy saj&aacute;tszervezet megszűn&eacute;se eset&eacute;n anyagi javai a saj&aacute;t alapszab&aacute;ly&aacute;ban r&ouml;gz&iacute;tettek szerint, vagy az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;ggel konzult&aacute;lva m&aacute;s, a r&eacute;gi&oacute;ban műk&ouml;dő civil szervezet vagy magyar t&ouml;rt&eacute;nelmi egyh&aacute;z tulajdon&aacute;ba megy &aacute;t.<br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Az Orsz&aacute;gos EMKE megszűn&eacute;se eset&eacute;n az Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;g rendk&iacute;v&uuml;li k&ouml;zgyűl&eacute;st h&iacute;vhat &ouml;ssze, mely az int&eacute;zm&eacute;ny &ouml;nfeloszlat&aacute;s&aacute;r&oacute;l 2/3-os t&ouml;bbs&eacute;ggel d&ouml;nt. Ilyen esetben az EMKE &ouml;sszes vagyona a tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;vel kapcsolatos lev&eacute;lt&aacute;ri anyaggal egy&uuml;tt azon magyar t&ouml;rt&eacute;nelmi egyh&aacute;z tulajdon&aacute;ba megy &aacute;t, amelyet az &ouml;nfeloszlat&aacute;sr&oacute;l d&ouml;ntő k&ouml;zgyűl&eacute;s kijel&ouml;l. Az &aacute;tad&aacute;s &ndash; &aacute;tvev&eacute;s lelt&aacute;r szerint t&ouml;rt&eacute;nik az &aacute;tvevő k&ouml;telezve mag&aacute;t, hogy megfelelő felt&eacute;telek k&ouml;z&ouml;tt megőrzi az &aacute;tvett EMKE vagyont &eacute;s az esetleges EMKE tev&eacute;kenys&eacute;g orsz&aacute;gos szintű &uacute;jraszerveződ&eacute;se eset&eacute;n, azt marad&eacute;ktalanul visszaszolg&aacute;ltatja.</p>\n<p> EMKE eln&ouml;ks&eacute;g</p>\n<p> <span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"font-family:times new roman,times,serif;\">1. &nbsp; &nbsp;Sz&eacute;man P&eacute;ter&nbsp;&ndash; eln&ouml;k<br />\n 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fekete R&eacute;ka &ndash; Arad, aleln&ouml;k &ndash; B&aacute;ns&aacute;g<br />\n 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fleisz J&aacute;nos &ndash; Szatm&aacute;rn&eacute;meti, aleln&ouml;k, Partium<br />\n 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n &ndash; Marosv&aacute;s&aacute;rhely, aleln&ouml;k, K&ouml;z&eacute;p-Erd&eacute;ly<br />\n 5. &nbsp; &nbsp;Sz&eacute;p Gyula &ndash; Kolozsv&aacute;r, aleln&ouml;k &ndash; t&aacute;rsadalomszervező<br />\n 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Musznay &Aacute;rp&aacute;d - főtan&aacute;csos<br />\n 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beder Tibor &ndash; Cs&iacute;kszereda, eln&ouml;ks&eacute;gi tag<br />\n 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&aacute;zy Bak&oacute; Eszter &ndash; Brass&oacute;, eln&ouml;ks&eacute;gi tag<br />\n 9. &nbsp; &nbsp;Ferencz Ang&eacute;la&nbsp;&ndash; Cs&iacute;kszereda, eln&ouml;ks&eacute;gi tag<br />\n 10. &nbsp;Imreh-Marton Istv&aacute;n&nbsp;&ndash; Sepsiszentgy&ouml;rgy, eln&ouml;ks&eacute;gi tag<br />\n 11. &nbsp;Serfőző Levente &ndash;&nbsp;Szeben, eln&ouml;ks&eacute;gi tag, a D&eacute;l-Erd&eacute;lyi sz&oacute;rv&aacute;ny k&eacute;pviselője<br />\n 12. &nbsp;T&oacute;th Guttman Emese &ndash; Kolozsv&aacute;r,&nbsp;eln&ouml;ks&eacute;gi tag</span></span></p>\n<p>\n <span style=\"font-size:12px;\"><span style=\"font-family:times new roman,times,serif;\">Katona R&eacute;ka &ndash; p&eacute;nzt&aacute;ros<br />\n Ellenőrző bizotts&aacute;g: L&aacute;szl&oacute; Edit k&ouml;zgazd&aacute;sz, Imecs Veronka k&ouml;zgazd&aacute;sz</span></span><br />\n &nbsp;</p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:47b615f5218661708fa17801d590016c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1526816405, expire = 1526902805, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

       
A romániai magyarság körében 1989 december után városon és falun újraalakult közművelődési célú egyesületek és társaságok elhatározták, hogy munkájuk hatékonyabb végzése érdekében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületbe (EMKE) tömörülnek.


I. FEJEZET
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1.    Az 1885-ben alakult és 1947-ben külső kényszer miatt megszüntetett Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület jogutódjaként, a romániai magyarság körében városon, falun vagy nagyobb régióban alakult jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező egyesületek és alapítványok szövetségeként, az EMKE célul tűzte ki ápolni, terjeszteni, szervezni és ernyőszervezetként koordinálni a közművelődés minden területén a romániai magyar lakosság európai mérce szerinti anyanyelvű műveltségének terjesztését s megfelelő kereteket teremteni ahhoz, hogy a közösségi és az egyéni művelődési értékek az egyetemes kultúra kereteiben érvényesülhessenek.
A magyar kultúra hordozójaként Romániában az EMKE hatékonyan együtt kíván működni a hasonló szervezetekkel (nemzetiségtől, vallástól, politikai hovatartozástól függetlenül) bel- és külföldön, amelyek a közös művelődési hagyományok, egymás kulturális megbecsülése szellemében tevékenykednek.
Tevékenységében az EMKE a jövőben is számít azon egyházak és felekezetek segítségére, amelyek sajátos intézményrendszerük útján a múltban is hagyományosan helyet biztosítottak a magyar nyelvű írástudás, műveltség áthagyományozásának. Az EMKE céljai megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzatok szaktestületeivel és művelődési intézményekkel. Az EMKE ernyőszervezetként ellátja az anyanyelvű művelődés érdekvédelmi feladatait.
Az egyetemes magyar szellemi értékek ápolójaként és terjesztőjeként az EMKE tevékeny kapcsolatot kíván tartani határainkon túl élő, a magyar kultúra megőrzésén és ápolásán munkálkodó egyesületekkel, testületekkel. Ugyancsak élő kapcsolat kialakítására törekszik más országok kisebbségeinek művelődési szervezeteivel, illetve intézményeivel, amelyekkel közösen kívánja megtalálni az identitás megőrzés és az etnikumközi együttmunkálkodás összeegyeztetésének legmegfelelőbb formáit, támogatva ebből a célból is a testvérvárosok és falvak intézményének a kiépülését az országon belül és határainkon kívül.
2.    Az egyesület neve: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – székhelye Kolozsváron van. Pecsétjének körirata a következő: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania 1885/1991
3.    Az EMKE célkitűzéseit és feladatait, saját- és társszervezetei révén valósítja meg, az alábbi módon.

 
II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET TAGJAI

1.    Az egyesület tagjai kollektív, pártoló és tiszteletbeli tagok
2.    Az EMKE kollektív tagjai az EMKE saját és társszervezetei. A kollektív tagok képviselet útján gyakorolják a jogokat.
3.    Az EMKE saját szervezetei az ernyőszervezet alapszabálya szerint működő vagy ennek elveit elfogadó saját szabályzat alapján jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező testületek, amelyek az EMKE nevét használják.
4.    Az EMKE társszervezetei azon jogi személyként bejegyzett társaságok, melyek saját alapszabályuk szerint működnek, s írásban fejezték ki csatlakozási szándékukat az EMKE-hez.
5.    A kollektív tagok megtartják elnevezésüket, azonosságukat, saját belső szervezési szerkezetüket és az EMKE tiszteltben tartja autonómiájukat.
6.    Az EMKE pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, nemzetiségtől vagy állampolgárságtól függetlenül, aki támogatja az Egyesület célkitűzéseit anyagi hozzájárulással vagy az Egyesület célkitűzéseivel összeegyeztethető más adományokkal.
7.    Az elnökség írásbeli javaslata alapján, az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli elnököt és tiszteleti tagokat választhat hazai vagy határon túli kiemelkedő személyiségek közül, akik munkájukkal különösképpen hozzájárultak a romániai magyar kultúra fellendüléséhez.
8.    A tagi minőség a következő esetekben szűnik meg:
a)    ha a kollektív tag az EMKE Országos Elnökségéhez benyújtott kérése alapján fejezi ki ezen szándékát
b)    tevékenységével súlyosan sérti az EMKE alapszabályát
c)    ha a kollektív tag megszűnik jogi személyiségnek lenni

9.    A tagok jogai és kötelezettségei

9.1. A tagok jogai:
a)    Az egyesület által rendezett tevékenységeken való részvétel, az egyesület tevékenységeiről való korrekt információhoz jutás
b)    Választhassanak és megválaszthatóak legyenek az egyesület vezetőségi tisztségeibe. A szavazat titkos a személyre szóló szavazatok esetén. A szavazói jogot írott felhatalmazással lehet átruházni.
c)    A egyesület fejlődését elősegítő javaslatokat tehetnek
d)    A tagok normatív támogatásban részesülhetnek az Országos Elnökségen keresztül

9.2. A tagok kötelezettségei:
a)    Ismerjék és tartsák tiszteletben a jelen Alapszabályzatot
b)    Vegyenek részt az egyesület által szervezett rendezvényeken
c)    Tartsák be az egyesület vezetőségének törvényes döntéseit
d)    Képviseljék az egyesületet, ha erre a vezetőség felruházta
e)    Teljesítsék a vállalt feladatokat
f)    Vegyenek részt és fejtsék ki véleményüket a Közgyűlésen
g)    Ne cselekedjenek az egyesület érdekei ellen


III. FEJEZET
AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETÉSE

1.    Az EMKE országos szervezetének élén az Országos Elnökség áll, mely 1 elnökből, 4 területi alelnökből (Bánság, Partium, Közép-Erdély és Székelyföld), 1 Társadalom Szervező alelnökből, 1 főtanácsosból és a saját és társszervezetek képviselőiből választott 4 elnökségi tagból tevődik össze. Pénzügyi ellenőr: 2 cenzor, 1 pénztáros. Az elnök fizetéses alkalmazottja az EMKE-nek. Hasonlóképpen alkalmazottja még a megfelelő képesítésű gazdasági ügyekért felelős személy is, aki központi szinten felel az EMKE pénzügyeiért. Az Országos Elnökség javaslatára, jóváhagyható más fizetéses állások létesítése is.
2.    Az Országos Elnökséget a közgyűlés választja meg 4 évre. A társ- és sajátszervezeti tagok írásbeli és indokolt kezdeményezése alapján összehívható rendkívüli közgyűlés, mely 2/3-os többségi szavazattal felmentheti az Országos Elnökséget.
3.    Az EMKE létrehozza az erdélyi magyar művelődési élet kiemelkedő személyiségekből álló tanácsadó testületét, akik a közművelődési program időszerű feladataira tesznek ajánlásokat.

4.    Közgyűlés
a)    Az EMKE közgyűlés évente egyszer ülésezik, vagy a társaság székhelyén Kolozsváron, vagy valamely saját- vagy társszervezet székhelyén, amely vállalja ennek megszervezését. A közgyűlés keretében, kötelező módon meghallgatásra kerülnek az elnök és a pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolói. Abban az esetben, ha az előbbieket a közgyűlés nem hagyja jóvá az Országos Elnökség megbízása is visszavonható.
b)    Az egyesület fő vezető szerve. A saját és a társszervezetek 1-1 képviselővel/küldöttel vesznek részt a közgyűlésen, akik szavazati joggal rendelkeznek.
c)    Ahhoz, hogy a közgyűlés határozatképes legyen, legalább a szavazati joggal rendelkező képviselők fele plusz egy személy jelen kell hogy legyen. A Közgyűlés határozatait egyszerű többségi szavazással hozza. Az alapszabályzat módosításához szükséges döntések esetében 2/3-os többség kell.
d)    A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, ezen kívül annyiszor, ahányszor szükség van erre. A Rendkívüli Közgyűlést a tagok 1/3-nak vagy a Országos Elnökség írásos kérésére lehet összehívni. Az összehívás írásos személyi meghívó formájában legkésőbb 10 nappal a gyűlés előtt történik.
e)    Ha nem teljesülnek az előírt feltételek, a Közgyűlés újra összeülhet legkésőbb 7 napon belül, az első összehívás dátumától számítva, amikor a jelenlévő tagság számarányától függetlenül döntőképessé válik.

4.1. A Közgyűlés jogköre
a)    elfogadja és módosítja az alapszabályzatot
b)    meghatározza az egyesület programját és működési szabályzatát
c)    megválasztja a Országos Elnökséget és a Cenzorokat
d)    elfogadja a költségvetést és elszámolást, valamint a Cenzorok jelentéseit
e)    elfogadja vagy elutasítja egy tag felvételét vagy kizárását
f)    elfogadja az egyesület sajátszervezeteinek új struktúráját, létesítését
g)    javasolja a társulást vagy csatlakozást a különböző nemzeti vagy nemzetközi szervezetekhez, programokhoz, amelyek megegyeznek az egyesület céljaival, tevékenységével
h)    elhatározza az egyesület feloszlatását
i)    megválasztja a tanácsadó testületet az elnökség javaslatára

5. Országos Elnökség jogköre
a)    végrehajtja a közgyűlés határozatait és javaslatait
b)    a folyó ügyeket rendezi, képviseli az egyesületet a hatóságok, törvénykezés, és más szervezetekkel való kapcsolattartásban az elnök vagy más elnökségbeli tag felhatalmazásával; felhatalmazza az egyesület egyes tagjait specifikus feladatok elvégzésére
c)    társulási, együttműködési szerződéseket köt magán és jogi személyekkel az egyesület céljai elérése érdekében, az alapszabály és az érvényben levő törvények alapján
d)    meghatározza az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket
e)    belső működési szabályzatot fogad el, munkáltatói szerepkört tölt be az alkalmazottakkal szemben
f)    elfogadja a más szervezetekkel való közreműködést illetve társulási szerződéseket
g)    megvalósítja az egyesület céljait
h)    összeállítja az éves költségvetést, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt
i)    összeállítja az éves beszámolót és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti
j)    évente összeállítja az egyesület tevékenységi tervét
k)    gyakorolja a munkáltatói jogokat

5.1. Az Országos Elnökség évente kétszer ülésezik, ezen kívül ahányszor szükség van rá. A rendkívüli gyűléseket az elnök vagy a Országos Elnökségi tagok 1/3-a hívhatja össze.
5.2. Az Országos Elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza. Ha az elnökségi tag egyenesen érintve van a döntés által, nem vehet részt a szavazásban.

6. Operatív vezetés jogköre
a) elnök – képviseli az egyesületet a hatóságok, törvénykezés, és más szervezetekkel való kapcsolattartásban
-    felel az egyesület anyagi javaiért
-    vezeti a Közgyűlést és az Országos Elnökség üléseit
-    összehívja az Országos Elnökséget és a Közgyűlést
-    igazgatja és irányítja az egyesület működését
b) 5 alelnök – az egyes régiókban koordinálják a közművelődési tevékenységet és a más egyesületekkel való kapcsolattartást
c) 4 tag – az elnökség többi tagjával koordináló szerepkört tölt be
(A részletes tevékenységi kört az új alapszabályzat szerinti működési szabályzat fogja előírni.)
d) főtanácsos – irányítja a tanácsadói testületet

7. Cenzorok
Ellenőrzik az egyesület pénzügyi működését és javaslatot tehetnek annak jobbítására.


IV. FEJEZET
TÁRSASÁG / EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

1)    Rendezvények, tudományos előadások, alkotó, anyanyelvi, kulturális táborok szervezése az anyanyelvi kultúra ápolása, terjesztése érdekében   
2)    A egyesület tagjainak képzése, továbbképzése, alkotó, anyanyelvi kulturális tanfolyamok, táborok, találkozók, megbeszélések szervezése
3)    Hagyományőrző, néprajzi, népművészeti tevékenységek támogatása, szervezése
4)    Kiemelten támogatja az anyanyelvű regionális kultúrák művelését
5)    Bel- és külföldi anyagi támogatások megszerzése, az alapszabály és a törvények szerinti felhasználása
6)    Könyvtárak és levéltárak létrehozása, működtetésük támogatása
7)    Hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel bel- és külföldön, a szervezetek és tagok közötti közreműködés támogatása
8)    Az egyesület működését támogató és népszerűsítő könyvek, kiadványok, folyóiratok, szórólapok, fordítások, honlapok, szerkesztése, kiadása, terjesztése nyomtatott vagy elektronikus formában
9)    Az egyesület elnökségi döntéssel ösztöndíjat, díszoklevelet és kulturális díjakat adományozhat
10)    Magyar házak, teleházak, közgyűjtemények, múzeumok, gyűjtemények létrehozása és működtetése az ország határain belül és kívül
11)     Országos jelentőségű pályázatok lebonyolítása, pályázati szaktestületek működtetése
12)    Tudományos jellegű humán-szociológiai kutatásokban való részvétel és szervezés.
13)    A kulturális önkormányzat működését biztosító struktúra kiépítése és működtetése, szakmai egyesületek létrehozása
14)    A kulturális és faluturizmus támogatása, szervezése, terjesztése és a hozzá szükséges információk gyűjtése
15)    A kulturális munka szakmai színvonalának emelése érdekében az EMKE saját művelődési kiadványt jelentet meg. Támogatja az erdélyi magyar közművelődési élet különféle médiumokban való megjelenítését.
16)    Műemlékvédelmi tevékenység
17)    Ifjúsági oktatói-nevelöi, kulturális tevékenység
18)    Az egyesület létrehozhat gazdasági célú, korlátolt felelősségű társaságo(ka)t, az alapszabály és az érvényben levő törvények keretein belül.
19)    EMKE anyagi és erkölcsi vonatkozásban támogatja rendezvények, művészi versenyek szervezését, saját együtteseinek és a csatlakozott társaságok és más intézetek, kulturális közösségek együtteseinek belföldi és külföldi részvételeit. Hasonlóképpen támogatja mások által, az országban vagy határon túl szervezett kulturális és művészi rendezvényeken való részvételét.
20)    EMKE lehetőségei szerint támogatja a saját- és társszervezeteket.
21)    A romániai magyar kisebbség kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az együtt élő népek kultúrájának kölcsönös megismerésére, az EMKE saját kiadói tevékenységet folyat.

 
V. FEJEZET
ANYAGI FORRÁSOK

1.    Célkitűzéseinek megvalósítására az EMKE az alábbi anyagi forrásokra támaszkodik:
a.    pénzbeli támogatás állami központi és helyi költségvetésből, az állami kulturális hálózatban lévő épületek, berendezésesek, felszerelések stb. méltányos feltételek melletti használati lehetősége
b.    anyagi támogatás a romániai magyar közösségek részéről, képviseleti szervükön keresztül
c.    saját rendezvényeiből, könyvkiadásból, jegyek eladásából befolyt jövedelem, saját gazdasági tevékenységéből, audio-vizuális eszközök és termek bérbe adásából
d.    hazai és külföldi jogi és természetes személyek részéről történő adományokból, közadakozásokból, szponzorálásból
e.    hazai és külföldi közalapítványi, önkormányzati, állami és Európai Uniós pályázatokból
2.    EMKE társszervezetei önálló társaságok, pénzügyi szempontból is önállóan kezelik saját vagyonukat, s a saját alapszabályuk szerint felelnek a saját felügyelő bizottságuk előtt.


VI. FEJEZET
MÁS RENDELKEZÉSEK

1.    Egy sajátszervezet megszűnése esetén anyagi javai a saját alapszabályában rögzítettek szerint, vagy az Országos Elnökséggel konzultálva más, a régióban működő civil szervezet vagy magyar történelmi egyház tulajdonába megy át.
2.    Az Országos EMKE megszűnése esetén az Országos Elnökség rendkívüli közgyűlést hívhat össze, mely az intézmény önfeloszlatásáról 2/3-os többséggel dönt. Ilyen esetben az EMKE összes vagyona a tevékenységével kapcsolatos levéltári anyaggal együtt azon magyar történelmi egyház tulajdonába megy át, amelyet az önfeloszlatásról döntő közgyűlés kijelöl. Az átadás – átvevés leltár szerint történik az átvevő kötelezve magát, hogy megfelelő feltételek között megőrzi az átvett EMKE vagyont és az esetleges EMKE tevékenység országos szintű újraszerveződése esetén, azt maradéktalanul visszaszolgáltatja.

EMKE elnökség

1.    Széman Péter – elnök
2.    Fekete Réka – Arad, alelnök – Bánság
3.    Fleisz János – Szatmárnémeti, alelnök, Partium
4.    Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, alelnök, Közép-Erdély
5.    Szép Gyula – Kolozsvár, alelnök – társadalomszervező
6.    Musznay Árpád - főtanácsos
7.    Beder Tibor – Csíkszereda, elnökségi tag
8.    Házy Bakó Eszter – Brassó, elnökségi tag
9.    Ferencz Angéla – Csíkszereda, elnökségi tag
10.  Imreh-Marton István – Sepsiszentgyörgy, elnökségi tag
11.  Serfőző Levente – Szeben, elnökségi tag, a Dél-Erdélyi szórvány képviselője
12.  Tóth Guttman Emese – Kolozsvár, elnökségi tag

Katona Réka – pénztáros
Ellenőrző bizottság: László Edit közgazdász, Imecs Veronka közgazdász

 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés