ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Nemzeti Jelentőségű Intézmények

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:aba6285673bc0c443cf3ed6306b6fdc8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n &bdquo;<em>Az int&eacute;zm&eacute;nyes műk&ouml;d&eacute;s alapfelt&eacute;tele a tervezhetős&eacute;g. &Uacute;gy v&eacute;lem, az a d&ouml;nt&eacute;s, amely ezt lehetőv&eacute; tette az&aacute;ltal, hogy l&eacute;trehozta a nemzeti jelentős&eacute;gű int&eacute;zm&eacute;nyh&aacute;l&oacute;zatot, b&ouml;lcs elgondol&aacute;s volt, hisz a nemzet kultur&aacute;lis versenyk&eacute;pess&eacute;g&eacute;t a megtermelt tud&aacute;smennyis&eacute;g n&ouml;vel&eacute;s&eacute;t &ouml;szt&ouml;nzi, &eacute;ppen azokat a tennival&oacute;kat, amelyek a XXI. sz&aacute;zadban a talpon marad&aacute;st szavatolj&aacute;k. Ez a kezdem&eacute;nyez&eacute;s m&aacute;r egy val&oacute;s nemzetstrat&eacute;gia eleme is lehet, amely az eur&oacute;pai k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gben is hat&eacute;konny&aacute; v&aacute;lhat</em>&rdquo;.</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n (R&eacute;szlet K&ouml;tő J&oacute;zsefnek, az EMKE eln&ouml;k&eacute;nek besz&eacute;d&eacute;ből, amely 2007. szeptember 19-&eacute;n, a nemzeti jelentős&eacute;gű int&eacute;zm&eacute;nyek bemutatkoz&aacute;sakor hangzott el az Orsz&aacute;gh&aacute;zban)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A Magyar Korm&aacute;ny nemzetpolitik&aacute;ja &minus; a 2005. &eacute;vi elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;st k&ouml;vetően &minus; 2006-2007-ben mind szeml&eacute;let&eacute;ben &eacute;s tartalm&aacute;ban, mind eszk&ouml;z- &eacute;s int&eacute;zm&eacute;nyrendszer&eacute;ben meg&uacute;jult. A koncepci&oacute; egyik fő pill&eacute;re &minus; a fejleszt&eacute;spolitika mellett &minus; a meg&uacute;jult t&aacute;mogat&aacute;spolitika.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A k&uuml;lhoni magyars&aacute;g t&aacute;mogat&aacute;sa alapvetően k&eacute;t csatorn&aacute;n kereszt&uuml;l val&oacute;sul meg: p&aacute;ly&aacute;zati &uacute;ton (Sz&uuml;lőf&ouml;ld Alap), illetve fejezeti t&aacute;mogat&aacute;sokb&oacute;l. Annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a legfontosabb magyar int&eacute;zm&eacute;nyek &eacute;s programok ne f&uuml;ggjenek az adott &eacute;vi k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si alkukt&oacute;l, &eacute;s minős&eacute;gi műk&ouml;d&eacute;st tudjunk biztos&iacute;tani sz&aacute;mukra, a Minisztereln&ouml;ki Hivatal a k&uuml;lhoni magyars&aacute;g javaslat&aacute;ra, &eacute;s v&eacute;lem&eacute;ny&eacute;t meghallgatva alak&iacute;totta ki a nemzeti jelentős&eacute;gű int&eacute;zm&eacute;nyek &eacute;s programok azon k&ouml;r&eacute;t, melyeket előre tervezhető m&oacute;don k&iacute;v&aacute;n t&aacute;mogatni, a minős&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;si szempontok fokozott &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;vel.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A kedvezm&eacute;nyezett int&eacute;zm&eacute;nyek &eacute;s projektek &eacute;vente &ouml;sszesen 677 milli&oacute; Ft t&aacute;mogat&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;lnek. Term&eacute;szetesen ez az &ouml;sszeg csak egy r&eacute;sz&eacute;t biztos&iacute;tja ezen int&eacute;zm&eacute;nyek műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek, fejleszt&eacute;s&eacute;nek. Egyes kiemelt műhelyek, felsőoktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;nyek, mint p&eacute;ld&aacute;ul az Erd&eacute;lyi Magyar Tudom&aacute;nyegyetem vagy a II. R&aacute;k&oacute;czi Ferenc Főiskola tov&aacute;bbi jelentős t&aacute;mogat&aacute;sokra sz&aacute;m&iacute;thatnak a k&ouml;zponti k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;sből. Kor&aacute;bban nem volt p&eacute;lda ilyen, t&ouml;bb &eacute;vre előre kisz&aacute;m&iacute;that&oacute; t&aacute;mogat&aacute;si szerződ&eacute;sre a k&uuml;lhoni magyar int&eacute;zm&eacute;nyek k&ouml;r&eacute;ben, mely t&aacute;mogat&aacute;s jelentős, k&eacute;zzelfoghat&oacute; seg&iacute;ts&eacute;get jelent sz&aacute;mukra.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n Sz&aacute;nd&eacute;kunk az, hogy a szomsz&eacute;dos &aacute;llamokban &eacute;lő magyarok szervezetei &aacute;ltal kijel&ouml;lt t&aacute;mogatand&oacute; c&eacute;l szolg&aacute;lja a k&uuml;lhoni magyarok sz&uuml;lőf&ouml;ld&ouml;n val&oacute; boldogul&aacute;s&aacute;t, hozz&aacute;j&aacute;ruljon kiemelten fontos rendezv&eacute;nyeikhez, az e c&eacute;lokra l&eacute;trehozott int&eacute;zm&eacute;nyeik &eacute;s szervezeteik műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;hez &eacute;s fenntart&aacute;s&aacute;hoz.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A t&aacute;mogat&aacute;sokr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; d&ouml;nt&eacute;s sor&aacute;n előnyben r&eacute;szes&iacute;tj&uuml;k a tart&oacute;san az Eur&oacute;pai Uni&oacute; hat&aacute;rain k&iacute;v&uuml;l eső r&eacute;gi&oacute;k, Vajdas&aacute;g &eacute;s K&aacute;rp&aacute;talja magyars&aacute;g&aacute;t. Ezen r&eacute;gi&oacute;kban a fejleszt&eacute;si strat&eacute;gi&aacute;k megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa mellett az int&eacute;zm&eacute;nyrendszer t&aacute;mogat&aacute;sa kiemelt c&eacute;l.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n Mindemellett a meghozott d&ouml;nt&eacute;sek sor&aacute;n tov&aacute;bbra is elsődleges feladatnak tekintj&uuml;k az identit&aacute;s megőrz&eacute;s&eacute;t előseg&iacute;tő programok megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;t, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen az oktat&aacute;s &eacute;s a kult&uacute;ra ter&uuml;let&eacute;n.</p>\n<hr />\n<p style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <strong>A Minisztereln&ouml;ki Hivatal &eacute;s az EMKE &aacute;ltal t&aacute;mogatott</strong><br />\n <strong>Magyar H&aacute;zak programja</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n A rendszerv&aacute;lt&aacute;st k&ouml;vetően &uacute;jj&aacute;alakult Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ben mindig kiemelt helyen szerepelt a rom&aacute;niai sz&oacute;rv&aacute;nyban &eacute;lő magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek művelőd&eacute;si &eacute;let&eacute;nek a t&aacute;mogat&aacute;sa. Az elm&uacute;lt 16 &eacute;vben mindent megtett az&eacute;rt, hogy min&eacute;l t&ouml;bb sz&oacute;rv&aacute;ny magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g kultur&aacute;lis &eacute;let&eacute;nek otthont teremtsen. Fők&eacute;nt az&eacute;rt, mert ezek a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek kiszorultak a helyi kult&uacute;rh&aacute;zakb&oacute;l, vagy a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat etnikai alapon nem tette lehetőv&eacute; a művelőd&eacute;si &eacute;let ter&eacute;n az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st, az EMKE pedig &uacute;gy v&eacute;lte, hogy anyanyelvű k&ouml;zművelőd&eacute;s n&eacute;lk&uuml;l, maga az anyanyelv is vesz&eacute;lybe ker&uuml;l. Az EMKE t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val l&eacute;trej&ouml;tt rom&aacute;niai magyarh&aacute;z l&aacute;ncolat ma m&aacute;r meghat&aacute;roz&oacute; szerepet t&ouml;lt be a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző sz&oacute;rv&aacute;ny magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek kultur&aacute;lis &eacute;let&eacute;ben. A nagy m&uacute;lt&uacute; egyes&uuml;let megfelelő szakmai, szervez&eacute;si, adminisztr&aacute;ci&oacute;s &eacute;s hum&aacute;nerőforr&aacute;s-kapacit&aacute;st biztos&iacute;t a magyarh&aacute;z l&aacute;ncolat koordin&aacute;ci&oacute;j&aacute;ra mind szakmailag, mind igazgat&aacute;silag.</p>\n<p> A legismertebb erd&eacute;lyi Magyar H&aacute;zak, amelyek ezen program keret&eacute;ben t&aacute;mogat&aacute;shoz jutnak:</p>\n<ul>\n<li>\n Szab&eacute;di Eml&eacute;kh&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Kolozsv&aacute;r<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Kolozsv&aacute;r<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE-h&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;D&eacute;s<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE-h&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Szil&aacute;gysomly&oacute;<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Holl&oacute;sy Simon Kultur&aacute;lis Egyes&uuml;let sz&eacute;kh&aacute;za&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;&nbsp;</span>M&aacute;ramarossziget<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Rem&eacute;nyik S&aacute;ndor Egyes&uuml;let kultur&aacute;lis k&ouml;zpontja&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Felsővis&oacute;<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Teleki H&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Nagyb&aacute;nya<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Magyar H&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Csernakereszt&uacute;r<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Magyar H&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Vajdahunyad<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE-h&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Medgyes<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Magyar H&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Temesv&aacute;r<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Sz&aacute;sz P&aacute;l K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi H&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Nagyenyed<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE-h&aacute;z&nbsp;<span style=\"font-weight: normal;\">&ndash;</span>&nbsp;Zilah<strong> </strong></li>\n</ul>\n<p style=\"text-align: left;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <strong>A Minisztereln&ouml;ki Hivatal &eacute;s az EMKE &aacute;ltal t&aacute;mogatott</strong><br />\n <strong>Irodalmi &eacute;s kultur&aacute;lis szakmai szervezetek t&aacute;mogat&aacute;si programja</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, az EMKE, 1885-ben alakult meg Kolozsv&aacute;ron, &eacute;s hossz&uacute; ideig Magyarorsz&aacute;g legnagyobb művelőd&eacute;si egyes&uuml;lete volt. Neve nemcsak arr&oacute;l lett k&ouml;zismert, hogy a dalb&oacute;l mindenki megtudta, hogy sz&eacute;kh&aacute;za ott van, ahol a k&ouml;r&uacute;ton a hatos meg&aacute;ll. A m&uacute;lt sz&aacute;zadfordul&oacute;n a tiszta, hiteles magyar kult&uacute;ra jelzője lett e betűsz&oacute;. Fenn&aacute;ll&aacute;sa t&ouml;bb mint 120 &eacute;ves t&ouml;rt&eacute;nelm&eacute;ben a politika, a hat&aacute;rrendez&eacute;sek &eacute;s rendszerv&aacute;lt&aacute;sok hol hull&aacute;mhegyre emelt&eacute;k, hol meg hull&aacute;mv&ouml;lgybe tasz&iacute;tott&aacute;k ezt a k&ouml;zművelőd&eacute;si int&eacute;zm&eacute;nyt, m&iacute;gnem a kommunista diktat&uacute;ra f&eacute;l &eacute;vsz&aacute;zadra hull&aacute;ms&iacute;rba z&aacute;rta. Az 1989-es rendszerv&aacute;lt&aacute;s ut&aacute;n azonnal &uacute;jj&aacute;alakul&oacute; EMKE oroszl&aacute;nr&eacute;szt v&aacute;llalt az erd&eacute;lyi magyar civilt&aacute;rsadalom megszervez&eacute;s&eacute;ben, művelőd&eacute;si, kultur&aacute;lis &eacute;let&eacute;nek fellend&iacute;t&eacute;s&eacute;ben.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n Meghirdetett &eacute;s vallott c&eacute;lja, miszerint j&ouml;vőnket csak a m&uacute;ltunkra &eacute;p&iacute;thetj&uuml;k, de ennek a hogyanj&aacute;t megtervezni csak nagyon sok tud&aacute;ssal lehet, egybecseng az &uacute;j, j&ouml;vőorient&aacute;lt nemzetstrat&eacute;giai koncepci&oacute;val is. Az EMKE azon alapdoktr&iacute;n&aacute;ja, hogy mielőbb olyan kisebbs&eacute;gi kult&uacute;rpolitik&aacute;ra lenne sz&uuml;ks&eacute;ge a rom&aacute;niai magyars&aacute;gnak, amely k&eacute;pes egybehangolni a m&uacute;ltat kereső, &eacute;s ez&eacute;rt gyakran konzervat&iacute;v jellegű művelőd&eacute;si &eacute;letet a j&ouml;vőbe tekintő, a &bdquo;friss&rdquo; tud&aacute;st megbecs&uuml;lni tud&oacute; tanul&oacute; t&aacute;rsadalommal, biztos&iacute;t&eacute;k arra, hogy a k&ouml;zművelőd&eacute;si szervezet megb&iacute;zhat&oacute; kezelője lesz az erd&eacute;lyi irodalmi &eacute;s kultur&aacute;lis szervezetek t&aacute;mogat&aacute;si programj&aacute;nak. Az EMKE megh&iacute;v&aacute;sos tov&aacute;bbp&aacute;ly&aacute;ztat&aacute;s &uacute;tj&aacute;n, az erd&eacute;lyi &eacute;rintett szervezetekkel egyeztetve, ernyőszervezetk&eacute;nt bonyol&iacute;tja ezt a programot. Jelen szerződ&eacute;s eset&eacute;ben az erd&eacute;lyi orsz&aacute;gos hat&oacute;k&ouml;rű szakmai szervezetek k&ouml;z&uuml;l a k&ouml;vetkezők r&eacute;szes&uuml;lnek t&aacute;mogat&aacute;sban:</p>\n<ul>\n<li>\n Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;nyves C&eacute;h<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Rom&aacute;niai Magyar N&eacute;pt&aacute;nc Egyes&uuml;let<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Rom&aacute;niai Magyar N&eacute;pfőiskolai T&aacute;rsas&aacute;g<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Rom&aacute;niai Magyar N&eacute;pműv&eacute;szeti Sz&ouml;vets&eacute;g<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Barab&aacute;s Mikl&oacute;s C&eacute;h<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Erd&eacute;lyi Magyar &Iacute;r&oacute;k Lig&aacute;ja (EMIL)<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE Marosv&aacute;s&aacute;rhely<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE Brass&oacute;<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE Szatm&aacute;r<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n EMKE Arad<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Heltai G&aacute;sp&aacute;r K&ouml;nyvt&aacute;ri Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n &nbsp;</li>\n<li>\n Erd&eacute;ly Magyar Irodalm&aacute;&eacute;rt Alap&iacute;tv&aacute;ny</li>\n</ul>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:aba6285673bc0c443cf3ed6306b6fdc8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524193551, expire = 1524279951, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

 

Az intézményes működés alapfeltétele a tervezhetőség. Úgy vélem, az a döntés, amely ezt lehetővé tette azáltal, hogy létrehozta a nemzeti jelentőségű intézményhálózatot, bölcs elgondolás volt, hisz a nemzet kulturális versenyképességét a megtermelt tudásmennyiség növelését ösztönzi, éppen azokat a tennivalókat, amelyek a XXI. században a talpon maradást szavatolják. Ez a kezdeményezés már egy valós nemzetstratégia eleme is lehet, amely az európai közösségben is hatékonnyá válhat”.

(Részlet Kötő Józsefnek, az EMKE elnökének beszédéből, amely 2007. szeptember 19-én, a nemzeti jelentőségű intézmények bemutatkozásakor hangzott el az Országházban)

 

A Magyar Kormány nemzetpolitikája − a 2005. évi előkészítést követően − 2006-2007-ben mind szemléletében és tartalmában, mind eszköz- és intézményrendszerében megújult. A koncepció egyik fő pillére − a fejlesztéspolitika mellett − a megújult támogatáspolitika.

A külhoni magyarság támogatása alapvetően két csatornán keresztül valósul meg: pályázati úton (Szülőföld Alap), illetve fejezeti támogatásokból. Annak érdekében, hogy a legfontosabb magyar intézmények és programok ne függjenek az adott évi költségvetési alkuktól, és minőségi működést tudjunk biztosítani számukra, a Miniszterelnöki Hivatal a külhoni magyarság javaslatára, és véleményét meghallgatva alakította ki a nemzeti jelentőségű intézmények és programok azon körét, melyeket előre tervezhető módon kíván támogatni, a minőségbiztosítási szempontok fokozott érvényesítésével.

A kedvezményezett intézmények és projektek évente összesen 677 millió Ft támogatásban részesülnek. Természetesen ez az összeg csak egy részét biztosítja ezen intézmények működésének, fejlesztésének. Egyes kiemelt műhelyek, felsőoktatási intézmények, mint például az Erdélyi Magyar Tudományegyetem vagy a II. Rákóczi Ferenc Főiskola további jelentős támogatásokra számíthatnak a központi költségvetésből. Korábban nem volt példa ilyen, több évre előre kiszámítható támogatási szerződésre a külhoni magyar intézmények körében, mely támogatás jelentős, kézzelfogható segítséget jelent számukra.

Szándékunk az, hogy a szomszédos államokban élő magyarok szervezetei által kijelölt támogatandó cél szolgálja a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulását, hozzájáruljon kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célokra létrehozott intézményeik és szervezeteik működtetéséhez és fenntartásához.

A támogatásokról szóló döntés során előnyben részesítjük a tartósan az Európai Unió határain kívül eső régiók, Vajdaság és Kárpátalja magyarságát. Ezen régiókban a fejlesztési stratégiák megvalósítása mellett az intézményrendszer támogatása kiemelt cél.

Mindemellett a meghozott döntések során továbbra is elsődleges feladatnak tekintjük az identitás megőrzését elősegítő programok megvalósítását, különösen az oktatás és a kultúra területén.


 

A Miniszterelnöki Hivatal és az EMKE által támogatott
Magyar Házak programja

A rendszerváltást követően újjáalakult Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tevékenységében mindig kiemelt helyen szerepelt a romániai szórványban élő magyar közösségek művelődési életének a támogatása. Az elmúlt 16 évben mindent megtett azért, hogy minél több szórvány magyar közösség kulturális életének otthont teremtsen. Főként azért, mert ezek a közösségek kiszorultak a helyi kultúrházakból, vagy a helyi önkormányzat etnikai alapon nem tette lehetővé a művelődési élet terén az együttműködést, az EMKE pedig úgy vélte, hogy anyanyelvű közművelődés nélkül, maga az anyanyelv is veszélybe kerül. Az EMKE támogatásával létrejött romániai magyarház láncolat ma már meghatározó szerepet tölt be a különböző szórvány magyar közösségek kulturális életében. A nagy múltú egyesület megfelelő szakmai, szervezési, adminisztrációs és humánerőforrás-kapacitást biztosít a magyarház láncolat koordinációjára mind szakmailag, mind igazgatásilag.

A legismertebb erdélyi Magyar Házak, amelyek ezen program keretében támogatáshoz jutnak:

 • Szabédi Emlékház  Kolozsvár
   
 • Györkös Mányi Albert Emlékház  Kolozsvár
   
 • EMKE-ház  Dés
   
 • EMKE-ház  Szilágysomlyó
   
 • Hollósy Simon Kulturális Egyesület székháza – Máramarossziget
   
 • Reményik Sándor Egyesület kulturális központja  Felsővisó
   
 • Teleki Ház  Nagybánya
   
 • Magyar Ház  Csernakeresztúr
   
 • Magyar Ház  Vajdahunyad
   
 • EMKE-ház  Medgyes
   
 • Magyar Ház  Temesvár
   
 • Szász Pál Közösségi Ház  Nagyenyed
   
 • EMKE-ház  Zilah

 

A Miniszterelnöki Hivatal és az EMKE által támogatott
Irodalmi és kulturális szakmai szervezetek támogatási programja

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az EMKE, 1885-ben alakult meg Kolozsváron, és hosszú ideig Magyarország legnagyobb művelődési egyesülete volt. Neve nemcsak arról lett közismert, hogy a dalból mindenki megtudta, hogy székháza ott van, ahol a körúton a hatos megáll. A múlt századfordulón a tiszta, hiteles magyar kultúra jelzője lett e betűszó. Fennállása több mint 120 éves történelmében a politika, a határrendezések és rendszerváltások hol hullámhegyre emelték, hol meg hullámvölgybe taszították ezt a közművelődési intézményt, mígnem a kommunista diktatúra fél évszázadra hullámsírba zárta. Az 1989-es rendszerváltás után azonnal újjáalakuló EMKE oroszlánrészt vállalt az erdélyi magyar civiltársadalom megszervezésében, művelődési, kulturális életének fellendítésében.

Meghirdetett és vallott célja, miszerint jövőnket csak a múltunkra építhetjük, de ennek a hogyanját megtervezni csak nagyon sok tudással lehet, egybecseng az új, jövőorientált nemzetstratégiai koncepcióval is. Az EMKE azon alapdoktrínája, hogy mielőbb olyan kisebbségi kultúrpolitikára lenne szüksége a romániai magyarságnak, amely képes egybehangolni a múltat kereső, és ezért gyakran konzervatív jellegű művelődési életet a jövőbe tekintő, a „friss” tudást megbecsülni tudó tanuló társadalommal, biztosíték arra, hogy a közművelődési szervezet megbízható kezelője lesz az erdélyi irodalmi és kulturális szervezetek támogatási programjának. Az EMKE meghívásos továbbpályáztatás útján, az erdélyi érintett szervezetekkel egyeztetve, ernyőszervezetként bonyolítja ezt a programot. Jelen szerződés esetében az erdélyi országos hatókörű szakmai szervezetek közül a következők részesülnek támogatásban:

 • Romániai Magyar Dalosszövetség
   
 • Romániai Magyar Könyves Céh
   
 • Romániai Magyar Néptánc Egyesület
   
 • Romániai Magyar Zenetársaság
   
 • Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság
   
 • Romániai Magyar Népművészeti Szövetség
   
 • Barabás Miklós Céh
   
 • Erdélyi Magyar Írók Ligája (EMIL)
   
 • EMKE Marosvásárhely
   
 • EMKE Brassó
   
 • EMKE Szatmár
   
 • EMKE Arad
   
 • Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány
   
 • Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés