ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A kommunizmusban a Duna-delta munkatáboraiba száműzött ártatlanul elítéltekre emlékeztek

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3dc764056b8dc598249bf1172b1c2183' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A sz&eacute;kely &eacute;s a magyar szabads&aacute;g napja k&ouml;z&ouml;tti vas&aacute;rnap a Mezőfelei Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let szervez&eacute;s&eacute;ben megeml&eacute;keztek a kommunizmus &aacute;ldozatair&oacute;l. A templomi &uuml;nnepi műsort k&ouml;vetően olyan eml&eacute;khely felavat&aacute;s&aacute;ra ker&uuml;lt sor a papkertben, amely &ndash; elsők&eacute;nt eg&eacute;sz Erd&eacute;lyben &ndash; a kommunizmus &aacute;ltal a Duna-delta munkat&aacute;boraiba sz&aacute;műz&ouml;tt &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;lteknek &aacute;ll&iacute;t eml&eacute;ket. Az anyaszentegyh&aacute;zat &eacute;s a delta vil&aacute;g&aacute;t jelk&eacute;pező pelik&aacute;nszobor (alkot&oacute;ja Szőcs Zolt&aacute;n) kőt&aacute;bl&aacute;j&aacute;ra az al&aacute;bbi sz&ouml;veg ker&uuml;lt: &bdquo;A Duna-delta munkat&aacute;borait megj&aacute;rt &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;ltek, kiemelten a falu sz&uuml;l&ouml;ttei: &Aacute;br&aacute;m S&aacute;muel, F&uuml;lp&ouml;si Jenő, Kacs&oacute; Tibor eml&eacute;k&eacute;re&rdquo;. Egy&uacute;ttal sor ker&uuml;lt Az igazs&aacute;g szabadd&aacute; tesz c&iacute;mű k&ouml;nyv ismertetőj&eacute;re, valamint a Periprav&aacute;t bemutat&oacute; f&eacute;nyk&eacute;pki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ig&eacute;t hirdetett &Ouml;tv&ouml;s J&oacute;zsef ny. lelk&eacute;sz, &eacute;s az &aacute;ldozatok sors&aacute;t az al&aacute;bbi bibliai ig&eacute;vel &aacute;ll&iacute;totta p&aacute;rhuzamba: &bdquo;Ama nemes harcot megharcoltam, fut&aacute;somat elv&eacute;geztem, a hitet megtartottam: V&eacute;gezetre elt&eacute;tetett n&eacute;kem az igazs&aacute;g koron&aacute;ja, melyet meg&aacute;d n&eacute;kem az &Uacute;r ama napon, az igaz B&iacute;r&oacute;; nemcsak n&eacute;kem pedig, hanem mindazoknak is, akik v&aacute;gyva v&aacute;rj&aacute;k az ő megjelen&eacute;s&eacute;t.&rdquo; (2Tim 4.7-8). Az &uuml;nneps&eacute;get lebonyol&iacute;t&oacute; presbit&eacute;rium &eacute;s a nősz&ouml;vets&eacute;g nev&eacute;ben Nagy S&aacute;ndor mezőfelei lelk&eacute;sz k&ouml;sz&ouml;ntőj&eacute;t k&ouml;vetően dr. &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let aleln&ouml;ke ismertette a kezdem&eacute;nyez&eacute;s &uuml;zeneteit, majd Magyarorsz&aacute;g Cs&iacute;kszeredai Főkonzul&aacute;tusa r&eacute;sz&eacute;ről Percze L&aacute;szl&oacute; konzul tartott megeml&eacute;kező besz&eacute;det. A megeml&eacute;kez&eacute;s templomi r&eacute;sz&eacute;t a t&ouml;bb nemzed&eacute;ket &aacute;tfog&oacute; gy&uuml;lekezeti k&oacute;rus kultur&aacute;lis műsora z&aacute;rta.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;br&aacute;m No&eacute;mi műsorvezető k&ouml;sz&ouml;ntője ut&aacute;n a szoboravat&aacute;s első felsz&oacute;lal&oacute;ja dr. Vass Levente parlamenti k&eacute;pviselő volt. T&aacute;voll&eacute;t&eacute;ben ker&uuml;lt felolvas&aacute;sra P&aacute;l-Antal S&aacute;ndor t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz &iacute;r&aacute;sa: Az 56-os mezőfelei &aacute;ldozatok eml&eacute;kezete, valamint T&oacute;falvi Zolt&aacute;n &iacute;r&oacute;, 1956-ot kutat&oacute; erre az alkalomra elk&uuml;ld&ouml;tt Gloria victis! Avagy: Dicsős&eacute;g a rom&aacute;n kommunista diktat&uacute;ra &aacute;ltal meghurcolt erd&eacute;lyi &ouml;tvenhatosoknak! c&iacute;mű &iacute;r&aacute;s&aacute;nak t&ouml;bb gondolata. A m&eacute;ltat&aacute;sokban megfogalmaz&oacute;dott: Mezőfele a magyar forradalom hat&aacute;s&aacute;ra alakult szervezked&eacute;sek egyik fontos k&ouml;zpontja, mik&ouml;zben az el&iacute;t&eacute;ltek helyt&aacute;ll&aacute;s&aacute;b&oacute;l erőt mer&iacute;thet&uuml;nk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Duna-delta legh&iacute;rhedtebb munkat&aacute;bor&aacute;t, Periprav&aacute;t megj&aacute;rt Gr&aacute;ma J&aacute;nos egykori el&iacute;t&eacute;lt, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Sz&ouml;vets&eacute;g&eacute;nek titk&aacute;ra szem&eacute;lyes &aacute;t&eacute;l&eacute;seit tolm&aacute;csolta a megjelenteknek. A Duna-delt&aacute;ban az Ukrajn&aacute;val hat&aacute;ros Chilia-&aacute;g ment&eacute;n fekvő Periprava az orsz&aacute;g egyik legnehezebben megk&ouml;zel&iacute;thető falva, neve v&eacute;g&eacute;rv&eacute;nyesen beker&uuml;lt a t&ouml;rt&eacute;nelemk&ouml;nyvekbe. Az egyh&aacute;z- &eacute;s emberellenes kommunista diktat&uacute;ra ide sz&aacute;műzte Csiha K&aacute;lm&aacute;n reform&aacute;tus &eacute;s M&oacute;zes &Aacute;rp&aacute;d evang&eacute;likus p&uuml;sp&ouml;k&ouml;t, F&uuml;l&ouml;p G. D&eacute;nes &eacute;s Varga L&aacute;szl&oacute; marosv&aacute;s&aacute;rhelyi reform&aacute;tus lelk&eacute;szeket, D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;szt, az EMKE tiszteletbeli eln&ouml;k&eacute;t, P&aacute;sk&aacute;ndi G&eacute;za &iacute;r&oacute;t &eacute;s sorst&aacute;rsaikat. T&ouml;bbs&eacute;g&uuml;k m&aacute;r nem &eacute;l, kegyelettel eml&eacute;kez&uuml;nk r&aacute;juk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kommunista munkat&aacute;borokat megj&aacute;rt mezőfelei sz&uuml;let&eacute;sű politikai el&iacute;t&eacute;ltek lesz&aacute;rmazottai nev&eacute;ben egyh&aacute;zi &eacute;nek, szavalat, &uuml;nnepi besz&eacute;d hangzott el (&Aacute;br&aacute;m Tibor, a Tisz&aacute;ninneni Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zker&uuml;let főgondnoka). &Eacute;s &uuml;zenetek a m&uacute;ltb&oacute;l a jelenen &aacute;t a j&ouml;vőbe: &bdquo;Neh&eacute;z, de j&oacute; becs&uuml;letesen &eacute;lni!&rdquo;, &bdquo;Az idő rost&aacute;l, meg a t&ouml;rt&eacute;nelem, nem az ember&rdquo;, &bdquo;Eml&eacute;kezni akarunk Isten&uuml;nk j&oacute;s&aacute;gos szeretet&eacute;re, mellyel elhurcolt &eacute;s &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;lt szeretteinkre gondot viselt a neh&eacute;z &eacute;vekben, &eacute;s hazavez&eacute;nyelte őket dr&aacute;ga otthonaikba&rdquo;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A szobor leleplez&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően (EMKE &eacute;s egyh&aacute;z k&eacute;pviselői) Jakab Istv&aacute;n maros-mezős&eacute;gi esperes mondott &aacute;ld&aacute;st. A homokkőből k&eacute;sz&uuml;lt talapzatra koszor&uacute;t helyezett el az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, a Mezőfelei Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g, Magyarorsz&aacute;g Cs&iacute;kszeredai Főkonzul&aacute;tusa, az RMDSZ parlamenti k&eacute;pviselete, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Sz&ouml;vets&eacute;ge, valamint Kacs&oacute; Tibor, F&uuml;lp&ouml;si Jenő, &Aacute;br&aacute;m S&aacute;muel lesz&aacute;rmazottai.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, <a href=\"http://www.e-nepujsag.ro/op/article/kommunizmusban-duna-delta-munkat%C3%A1boraiba-sz%C3%A1m%C5%B1z%C3%B6tt-%C3%A1rtatlanul-el%C3%ADt%C3%A9ltekre-eml%C3%A9keztek\" target=\"_blank\">e-N&eacute;p&uacute;js&aacute;g</a></em>, 2018. m&aacute;rc. 12.</p>\n', created = 1521347138, expire = 1521433538, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3dc764056b8dc598249bf1172b1c2183' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347139, expire = 1521433539, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347139, expire = 1521433539, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347139, expire = 1521433539, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347139, expire = 1521433539, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347139, expire = 1521433539, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347139, expire = 1521433539, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
e-Népújság, 2018. márc. 12.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A székely és a magyar szabadság napja közötti vasárnap a Mezőfelei Református Egyházközség és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. A templomi ünnepi műsort követően olyan emlékhely felavatására került sor a papkertben, amely – elsőként egész Erdélyben – a kommunizmus által a Duna-delta munkatáboraiba száműzött ártatlanul elítélteknek állít emléket. Az anyaszentegyházat és a delta világát jelképező pelikánszobor (alkotója Szőcs Zoltán) kőtáblájára az alábbi szöveg került: „A Duna-delta munkatáborait megjárt ártatlanul elítéltek, kiemelten a falu szülöttei: Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő, Kacsó Tibor emlékére”. Egyúttal sor került Az igazság szabaddá tesz című könyv ismertetőjére, valamint a Peripravát bemutató fényképkiállításra.

Igét hirdetett Ötvös József ny. lelkész, és az áldozatok sorsát az alábbi bibliai igével állította párhuzamba: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4.7-8). Az ünnepséget lebonyolító presbitérium és a nőszövetség nevében Nagy Sándor mezőfelei lelkész köszöntőjét követően dr. Ábrám Zoltán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke ismertette a kezdeményezés üzeneteit, majd Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Percze László konzul tartott megemlékező beszédet. A megemlékezés templomi részét a több nemzedéket átfogó gyülekezeti kórus kulturális műsora zárta.

Ábrám Noémi műsorvezető köszöntője után a szoboravatás első felszólalója dr. Vass Levente parlamenti képviselő volt. Távollétében került felolvasásra Pál-Antal Sándor történész írása: Az 56-os mezőfelei áldozatok emlékezete, valamint Tófalvi Zoltán író, 1956-ot kutató erre az alkalomra elküldött Gloria victis! Avagy: Dicsőség a román kommunista diktatúra által meghurcolt erdélyi ötvenhatosoknak! című írásának több gondolata. A méltatásokban megfogalmazódott: Mezőfele a magyar forradalom hatására alakult szervezkedések egyik fontos központja, miközben az elítéltek helytállásából erőt meríthetünk.

A Duna-delta leghírhedtebb munkatáborát, Peripravát megjárt Gráma János egykori elítélt, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetségének titkára személyes átéléseit tolmácsolta a megjelenteknek. A Duna-deltában az Ukrajnával határos Chilia-ág mentén fekvő Periprava az ország egyik legnehezebben megközelíthető falva, neve végérvényesen bekerült a történelemkönyvekbe. Az egyház- és emberellenes kommunista diktatúra ide száműzte Csiha Kálmán református és Mózes Árpád evangélikus püspököt, Fülöp G. Dénes és Varga László marosvásárhelyi református lelkészeket, Dávid Gyula irodalomtörténészt, az EMKE tiszteletbeli elnökét, Páskándi Géza írót és sorstársaikat. Többségük már nem él, kegyelettel emlékezünk rájuk.

A kommunista munkatáborokat megjárt mezőfelei születésű politikai elítéltek leszármazottai nevében egyházi ének, szavalat, ünnepi beszéd hangzott el (Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka). És üzenetek a múltból a jelenen át a jövőbe: „Nehéz, de jó becsületesen élni!”, „Az idő rostál, meg a történelem, nem az ember”, „Emlékezni akarunk Istenünk jóságos szeretetére, mellyel elhurcolt és ártatlanul elítélt szeretteinkre gondot viselt a nehéz években, és hazavezényelte őket drága otthonaikba”.

A szobor leleplezését követően (EMKE és egyház képviselői) Jakab István maros-mezőségi esperes mondott áldást. A homokkőből készült talapzatra koszorút helyezett el az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Mezőfelei Református Egyházközség, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, az RMDSZ parlamenti képviselete, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége, valamint Kacsó Tibor, Fülpösi Jenő, Ábrám Sámuel leszármazottai. 

Ábrám Zoltán, e-Népújság, 2018. márc. 12.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés