ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Amíg az emberek csak köveket látnak, nem becsülik meg azokat …

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b6afbf3d286bc2be1a1b0be212b75e6e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"310\" src=\"http://szabadsag.ro/image/journal/article?img_id=3588751&amp;t=1508144706205&amp;width=1020\" title=\"\" width=\"467\" /></p>\n<div class=\"portlet-column portlet-column-first article-content-left-side span2 rtejustify\" id=\"article-content-left\">\n <em>R&eacute;g&eacute;szet a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g nyelv&eacute;n &ndash; valahogy &iacute;gy lehetne k&ouml;r&uuml;lhat&aacute;rolni azt a fogalmat, amit az angolban public archeology-nak neveznek, a magyar nyelvben pedig &bdquo;k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet&rdquo; form&aacute;ban honosodhat meg. Ennek az &uacute;j szakkifejez&eacute;snek azonban t&ouml;bbet kellene jelentenie egy vil&aacute;gnyelvből &aacute;tvett &uacute;jabb terminus technicus magyar&iacute;t&aacute;s&aacute;n&aacute;l: m&eacute;gpedig m&eacute;lyrehat&oacute; mentalit&aacute;sv&aacute;lt&aacute;st mind a szakma, mind pedig a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g r&eacute;sz&eacute;ről. B&aacute;rhogy is alakuljon a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet t&aacute;jainkon, ahhoz k&eacute;ts&eacute;g nem f&eacute;r: sorsa T. Szab&oacute; Csaba fiatal t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz nev&eacute;hez k&ouml;thető, aki erd&eacute;lyi viszonylatban &uacute;tt&ouml;rőnek sz&aacute;m&iacute;t a tudom&aacute;nyos ismeretterjeszt&eacute;s műfaj&aacute;ban. Leg&uacute;jabb k&ouml;tete &ndash; m&eacute;ltat&oacute;ja, Cs&oacute;k Zsolt r&eacute;g&eacute;szeti szakember szerint - &bdquo;trendsetternek&rdquo; minős&uuml;l ezen a ter&uuml;leten.</em>\n<p> A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szetről, e mozgalom fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l, a nyugati p&eacute;ld&aacute;kr&oacute;l T. Szab&oacute; Csaba Erd&eacute;lyi r&eacute;g&eacute;szet c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;nek bemutat&oacute;j&aacute;n besz&eacute;lt, amelyre az &uacute;jraindul&oacute; Művelőd&eacute;si estek keret&eacute;ben ker&uuml;lt sor cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;zban. A k&ouml;tet az &oacute;kort&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, publicista 2009-2017 k&ouml;z&ouml;tti tanulm&aacute;nyainak, r&eacute;g&eacute;szetről &eacute;s kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;gv&eacute;delemről sz&oacute;l&oacute; &uacute;js&aacute;gcikkeinek gyűjtem&eacute;nye. Ezek tekint&eacute;lyes r&eacute;sze &ndash; b&uuml;szk&eacute;n mondhatjuk &ndash; lapunk, a Szabads&aacute;g has&aacute;bjain jelent meg.</p>\n<p> A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet fő feladata: &eacute;lő kapcsolatot teremteni r&eacute;g&eacute;szek &eacute;s nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&ouml;z&ouml;tt, csakis &iacute;gy k&eacute;pzelhető el felelős, a m&uacute;lt ir&aacute;nt &eacute;rdeklődő, r&eacute;g&eacute;szeti &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;nket ismerő &eacute;s v&eacute;dő nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g nevel&eacute;se, vallja a szerző. P&eacute;ld&aacute;nak Verespatak eset&eacute;t eml&iacute;ti. Az az &ouml;ntudatos civil hozz&aacute;&aacute;ll&aacute;s - b&aacute;r itt elsősorban k&ouml;rnyezetv&eacute;dők fell&eacute;p&eacute;s&eacute;ről van sz&oacute; -, amely Alburnus maior v&eacute;delm&eacute;re kelt, megmentette &ndash; egyelőre legal&aacute;bbis &ndash; a t&eacute;rs&eacute;get az &uacute;jra&eacute;ledt aranyl&aacute;z puszt&iacute;t&oacute; hat&aacute;sait&oacute;l. &Eacute;s megmenthette volna Gyulafeh&eacute;rv&aacute;r főter&eacute;nek r&eacute;g&eacute;szeti eml&eacute;keit is, teszi hozz&aacute; a szerző, aki maga is szemtan&uacute;ja volt a v&aacute;r fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sakor tan&uacute;s&iacute;tott szakszerűtlens&eacute;gnek. A fegyh&aacute;zi rabokkal &eacute;s bulld&oacute;zerekkel rekordidő alatt elv&eacute;geztetett munk&aacute;latok sor&aacute;n nem csak a honfoglal&aacute;skori szintet nem dokument&aacute;lt&aacute;k, mi t&ouml;bb, gyakorlatilag letarolt&aacute;k, hanem a kutatott r&oacute;mai leleteket is meglehetősen szelekt&iacute;ven gyűjt&ouml;tt&eacute;k, ker&aacute;mia darabok, oszlopfő maradv&aacute;nyok estek a jelenkori barbarizmus &aacute;ldozat&aacute;v&aacute;. Am&iacute;g az emberek csak k&ouml;veket l&aacute;tnak, nem becs&uuml;lik meg azokat. Hogy saj&aacute;tjuknak, saj&aacute;t &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;knek tekints&eacute;k ezeket, az nevel&eacute;ssel &eacute;rhető el, v&eacute;li a szakember.</p>\n<p> A szerző meggyőzően, lelkesed&eacute;ssel besz&eacute;lt a nyugati vil&aacute;gban imm&aacute;r k&eacute;t &eacute;vtizede tudatosan folytatott k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szeti strat&eacute;gi&aacute;kr&oacute;l, azokr&oacute;l a m&oacute;dszerekről &ndash; elődad&aacute;sok, ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok, v&aacute;ltozatosabbn&aacute;l v&aacute;ltozatosabb interakt&iacute;v programok &ndash;, amelyek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel a sokak sz&aacute;m&aacute;ra &eacute;rthetetlennek, ismeretlennek sz&aacute;m&iacute;t&oacute; r&eacute;g&eacute;szeti tudom&aacute;ny&aacute;g k&eacute;pviselői igyekeznek megismertetni a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel, munk&aacute;juk eredm&eacute;ny&eacute;t, komoly sikerrel. Hogy gondolkod&aacute;sm&oacute;dban mekkora a lemarad&aacute;s a nyugati vil&aacute;g &eacute;s a mi kis erd&eacute;lyi univerzumunk k&ouml;z&ouml;tt ezen a t&eacute;ren is, az a cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k esti besz&eacute;lget&eacute;s sor&aacute;n hamar kider&uuml;lt. A k&ouml;tet bemutat&aacute;s&aacute;ra felk&eacute;rt Cs&oacute;k Zsolt, t&ouml;bb r&eacute;g&eacute;szeti kutat&aacute;s ismert vezetője szolg&aacute;ltatott p&eacute;ld&aacute;t a hazai r&eacute;g&eacute;szek &eacute;s k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g&uuml;k k&ouml;z&ouml;tti &bdquo;saj&aacute;tos&rdquo; viszony szeml&eacute;ltet&eacute;s&eacute;re &ndash; &eacute;s egyszersmind arra, hogy a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet, k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gnevel&eacute;s mennyire időszerű t&aacute;jainkon, hogy a sajt&oacute;nak milyen nagy felelőss&eacute;ge van ebben.</p>\n<p> <strong>Nem kell f&eacute;lni a d&aacute;kokt&oacute;l &hellip;</strong></p>\n<p> Lapunk annak idej&eacute;n igyekezett r&eacute;szletesen tud&oacute;s&iacute;tani mind a tavalyi Főt&eacute;r-fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s alkalm&aacute;val sorra ker&uuml;lt, mind pedig a Szent Mih&aacute;ly pl&eacute;b&aacute;niatemplom restaur&aacute;l&aacute;s&aacute;nak elkezd&eacute;s&eacute;t megelőző r&eacute;g&eacute;szeti &eacute;s geol&oacute;giai &aacute;sat&aacute;sokr&oacute;l. A kutat&aacute;sok sok meglepet&eacute;ssel szolg&aacute;ltak a szakemberek sz&aacute;m&aacute;ra, &eacute;s ezek nem felt&eacute;tlen&uuml;l a f&ouml;ld al&oacute;l ker&uuml;ltek elő. Cs&oacute;k Zsolt megd&ouml;bbenve besz&eacute;lt a felhalmozott negat&iacute;v &eacute;lm&eacute;nyekről, arr&oacute;l, ahogyan kolozsv&aacute;ri magyarok vagy &eacute;ppen Magyarorsz&aacute;gr&oacute;l &eacute;rkező turist&aacute;k viszonyultak a r&eacute;g&eacute;szekhez, a tudatlans&aacute;gb&oacute;l is fakad&oacute; s&eacute;rteget&eacute;sekről. A szalonk&eacute;pesebbek k&ouml;z&uuml;l v&aacute;logatva: voltak olyanok, akik &aacute;rul&aacute;ssal v&aacute;dolt&aacute;k a kutat&oacute;kat, ami&eacute;rt munk&aacute;jukkal az &bdquo;&aacute;tkos&rdquo; d&aacute;k&oacute;-rom&aacute;n kontinuit&aacute;s elm&eacute;let&eacute;hez igyekeznek &uacute;jabb t&aacute;rgyi bizony&iacute;t&eacute;kokat kre&aacute;lni.</p>\n<p> &bdquo;A r&eacute;g&eacute;szet, főleg a terepr&eacute;g&eacute;szet olyan szakma, amelynek etikai keretei nem engedik meg a kutat&oacute;nak, hogy egy lelethez etnikai sz&aacute;lakat k&ouml;ss&ouml;n, ez persze sok esetben rombolja a tanult elm&eacute;leteket&rdquo;, h&iacute;vta fel a figyelmet Cs&oacute;k Zsolt. &bdquo;Nem kell f&eacute;lni a d&aacute;kokt&oacute;l, a r&oacute;maiakt&oacute;l, ez olyan mentalit&aacute;s, amin legal&aacute;bb nek&uuml;nk &aacute;t kellene v&eacute;gre l&eacute;pn&uuml;nk. Igen, van egy olyan vaskori n&eacute;pess&eacute;g Erd&eacute;ly ter&uuml;let&eacute;n, amely v&aacute;rakat, erőd&iacute;tm&eacute;nyeket emelt, ker&aacute;mi&aacute;t gy&aacute;rtott, azt viszont nem tudjuk, hol vannak temetkez&eacute;si helyeik&rdquo;, tette hozz&aacute;.</p>\n<p> &Uacute;gy tűnik, a r&eacute;g&eacute;szeket minden &aacute;g h&uacute;zza, a tekint&eacute;lyes szakm&aacute;nak m&aacute;sf&eacute;le elő&iacute;t&eacute;letekkel is meg kell k&uuml;zdenie. &bdquo;A r&eacute;g&eacute;szeti kutat&aacute;st nyűgnek tekintik Rom&aacute;ni&aacute;ban, elsősorban minket okolnak az infrastrukt&uacute;ra-fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s lass&uacute;s&aacute;g&aacute;&eacute;rt, az aut&oacute;p&aacute;ly&aacute;k hi&aacute;ny&aacute;&eacute;rt. A r&eacute;g&eacute;szeket &aacute;ll&iacute;t&oacute;lag nagy p&eacute;nzekkel kell megfizetni, ez&eacute;rt, ha lehet, b&aacute;rmilyen beavatkoz&aacute;st gyorsan markol&oacute;val ny&eacute;lbe kell &uuml;tni, v&eacute;lik sokan&rdquo;, fejtette ki Cs&oacute;k Zsolt. Nem csak urb&aacute;nus legenda: az alapoz&aacute;ssal foglalkoz&oacute; első &eacute;ves tart&oacute;szerkezeti m&eacute;rn&ouml;k&ouml;ket arra tan&iacute;tj&aacute;k, hogy nekik k&eacute;t főellens&eacute;g&uuml;k van: a v&iacute;z &eacute;s a r&eacute;g&eacute;szek! &ndash; m&eacute;ltatlankodott a kutat&oacute;.</p>\n<p> Ami pedig a ford&iacute;tottj&aacute;t, vagyis a r&eacute;g&eacute;szek ellens&eacute;g&eacute;t illeti, ezek k&ouml;z&uuml;l az elsősz&aacute;m&uacute; a helyi adminisztr&aacute;ci&oacute;, amelynek halv&aacute;ny fogalma sincs arr&oacute;l, hogy l&eacute;tezik r&eacute;g&eacute;szeti vagy &ouml;r&ouml;ks&eacute;gv&eacute;delmi kerett&ouml;rv&eacute;ny. P&eacute;lda erre a kolozsv&aacute;ri Főt&eacute;r esete, amikor utols&oacute; percben &aacute;ll&iacute;tott&aacute;k meg a bulld&oacute;zeres munk&aacute;sokat. Kider&uuml;lt: az az enged&eacute;ly, amit az orsz&aacute;gos műeml&eacute;kv&eacute;delmi bizotts&aacute;g kibocs&aacute;tott, vil&aacute;gosan lesz&ouml;gezte, hogy a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s r&eacute;g&eacute;szeti fel&uuml;gyelet mellett t&ouml;rt&eacute;njen, a polg&aacute;rmesteri hivatal viszont ezt teljess&eacute;ggel semmibe vette, Emil Boc sz&aacute;m&aacute;ra fontosabb volt, hogy min&eacute;l hamarabb t&uacute;lessen a dolgon, &eacute;s a s&ouml;rnapokra &aacute;t tudja adni a t&eacute;r nyugati r&eacute;sz&eacute;t.</p>\n<p> Sajnos, a r&eacute;g&eacute;szeti kutat&aacute;sokr&oacute;l, illetve az &eacute;p&iacute;tett &ouml;r&ouml;ks&eacute;g v&eacute;delem&eacute;ről rendelkező jogszab&aacute;lyok is olyanok, amilyenek, nagyon sok kiskaput hagynak a befektetők sz&aacute;m&aacute;ra, hogy azt tehessenek a markol&oacute;kkal, amit akarnak &ndash; mondta Cs&oacute;k Zsolt. Erre k&uuml;l&ouml;nben szomor&uacute; p&eacute;lda a nagyenyedi v&aacute;rtemplom fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa is: amint azt a teremben felsz&oacute;lal&oacute; enyedi tan&aacute;rnő elmondta, k&eacute;ts&eacute;gbeejtő, ahogy a v&aacute;r b&aacute;sty&aacute;inak &bdquo;rendbet&eacute;tel&eacute;t&rdquo; kivitelezt&eacute;k: a faragott k&ouml;veket kivett&eacute;k, a falakat betonb&oacute;l &uacute;jra&ouml;nt&ouml;tt&eacute;k, a civilek pedig tehetetleneknek &eacute;rzik magukat e rombol&aacute;s l&aacute;tt&aacute;n.</p></div>\n<div class=\"portlet-column portlet-column-first article-content-left-side span2 rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"portlet-column portlet-column-first article-content-left-side span2 rtejustify\">\n Sz&eacute;kely Kriszta, <a href=\"http://szabadsag.ro/-/amig-az-emberek-csak-koveket-latnak-nem-becsulik-meg-azokat-\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2017. okt&oacute;ber 16.</a>\n<p>\n &nbsp;</p>\n</div>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b6afbf3d286bc2be1a1b0be212b75e6e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113452, expire = 1527199852, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2017. október 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Régészet a nagyközönség nyelvén – valahogy így lehetne körülhatárolni azt a fogalmat, amit az angolban public archeology-nak neveznek, a magyar nyelvben pedig „közönségrégészet” formában honosodhat meg. Ennek az új szakkifejezésnek azonban többet kellene jelentenie egy világnyelvből átvett újabb terminus technicus magyarításánál: mégpedig mélyreható mentalitásváltást mind a szakma, mind pedig a nagyközönség részéről. Bárhogy is alakuljon a közönségrégészet tájainkon, ahhoz kétség nem fér: sorsa T. Szabó Csaba fiatal történész nevéhez köthető, aki erdélyi viszonylatban úttörőnek számít a tudományos ismeretterjesztés műfajában. Legújabb kötete – méltatója, Csók Zsolt régészeti szakember szerint - „trendsetternek” minősül ezen a területen.

A közönségrégészetről, e mozgalom fontosságáról, a nyugati példákról T. Szabó Csaba Erdélyi régészet című könyvének bemutatóján beszélt, amelyre az újrainduló Művelődési estek keretében került sor csütörtökön a Györkös Mányi Emlékházban. A kötet az ókortörténész, publicista 2009-2017 közötti tanulmányainak, régészetről és kulturális örökségvédelemről szóló újságcikkeinek gyűjteménye. Ezek tekintélyes része – büszkén mondhatjuk – lapunk, a Szabadság hasábjain jelent meg.

A közönségrégészet fő feladata: élő kapcsolatot teremteni régészek és nagyközönség között, csakis így képzelhető el felelős, a múlt iránt érdeklődő, régészeti örökségünket ismerő és védő nagyközönség nevelése, vallja a szerző. Példának Verespatak esetét említi. Az az öntudatos civil hozzáállás - bár itt elsősorban környezetvédők fellépéséről van szó -, amely Alburnus maior védelmére kelt, megmentette – egyelőre legalábbis – a térséget az újraéledt aranyláz pusztító hatásaitól. És megmenthette volna Gyulafehérvár főterének régészeti emlékeit is, teszi hozzá a szerző, aki maga is szemtanúja volt a vár felújításakor tanúsított szakszerűtlenségnek. A fegyházi rabokkal és bulldózerekkel rekordidő alatt elvégeztetett munkálatok során nem csak a honfoglaláskori szintet nem dokumentálták, mi több, gyakorlatilag letarolták, hanem a kutatott római leleteket is meglehetősen szelektíven gyűjtötték, kerámia darabok, oszlopfő maradványok estek a jelenkori barbarizmus áldozatává. Amíg az emberek csak köveket látnak, nem becsülik meg azokat. Hogy sajátjuknak, saját örökségüknek tekintsék ezeket, az neveléssel érhető el, véli a szakember.

A szerző meggyőzően, lelkesedéssel beszélt a nyugati világban immár két évtizede tudatosan folytatott közönségrégészeti stratégiákról, azokról a módszerekről – elődadások, kiállítások, változatosabbnál változatosabb interaktív programok –, amelyek segítségével a sokak számára érthetetlennek, ismeretlennek számító régészeti tudományág képviselői igyekeznek megismertetni a nagyközönséggel, munkájuk eredményét, komoly sikerrel. Hogy gondolkodásmódban mekkora a lemaradás a nyugati világ és a mi kis erdélyi univerzumunk között ezen a téren is, az a csütörtök esti beszélgetés során hamar kiderült. A kötet bemutatására felkért Csók Zsolt, több régészeti kutatás ismert vezetője szolgáltatott példát a hazai régészek és közönségük közötti „sajátos” viszony szemléltetésére – és egyszersmind arra, hogy a közönségrégészet, közönségnevelés mennyire időszerű tájainkon, hogy a sajtónak milyen nagy felelőssége van ebben.

Nem kell félni a dákoktól …

Lapunk annak idején igyekezett részletesen tudósítani mind a tavalyi Főtér-felújítás alkalmával sorra került, mind pedig a Szent Mihály plébániatemplom restaurálásának elkezdését megelőző régészeti és geológiai ásatásokról. A kutatások sok meglepetéssel szolgáltak a szakemberek számára, és ezek nem feltétlenül a föld alól kerültek elő. Csók Zsolt megdöbbenve beszélt a felhalmozott negatív élményekről, arról, ahogyan kolozsvári magyarok vagy éppen Magyarországról érkező turisták viszonyultak a régészekhez, a tudatlanságból is fakadó sértegetésekről. A szalonképesebbek közül válogatva: voltak olyanok, akik árulással vádolták a kutatókat, amiért munkájukkal az „átkos” dákó-román kontinuitás elméletéhez igyekeznek újabb tárgyi bizonyítékokat kreálni.

„A régészet, főleg a tereprégészet olyan szakma, amelynek etikai keretei nem engedik meg a kutatónak, hogy egy lelethez etnikai szálakat kössön, ez persze sok esetben rombolja a tanult elméleteket”, hívta fel a figyelmet Csók Zsolt. „Nem kell félni a dákoktól, a rómaiaktól, ez olyan mentalitás, amin legalább nekünk át kellene végre lépnünk. Igen, van egy olyan vaskori népesség Erdély területén, amely várakat, erődítményeket emelt, kerámiát gyártott, azt viszont nem tudjuk, hol vannak temetkezési helyeik”, tette hozzá.

Úgy tűnik, a régészeket minden ág húzza, a tekintélyes szakmának másféle előítéletekkel is meg kell küzdenie. „A régészeti kutatást nyűgnek tekintik Romániában, elsősorban minket okolnak az infrastruktúra-felújítás lassúságáért, az autópályák hiányáért. A régészeket állítólag nagy pénzekkel kell megfizetni, ezért, ha lehet, bármilyen beavatkozást gyorsan markolóval nyélbe kell ütni, vélik sokan”, fejtette ki Csók Zsolt. Nem csak urbánus legenda: az alapozással foglalkozó első éves tartószerkezeti mérnököket arra tanítják, hogy nekik két főellenségük van: a víz és a régészek! – méltatlankodott a kutató.

Ami pedig a fordítottját, vagyis a régészek ellenségét illeti, ezek közül az elsőszámú a helyi adminisztráció, amelynek halvány fogalma sincs arról, hogy létezik régészeti vagy örökségvédelmi kerettörvény. Példa erre a kolozsvári Főtér esete, amikor utolsó percben állították meg a bulldózeres munkásokat. Kiderült: az az engedély, amit az országos műemlékvédelmi bizottság kibocsátott, világosan leszögezte, hogy a felújítás régészeti felügyelet mellett történjen, a polgármesteri hivatal viszont ezt teljességgel semmibe vette, Emil Boc számára fontosabb volt, hogy minél hamarabb túlessen a dolgon, és a sörnapokra át tudja adni a tér nyugati részét.

Sajnos, a régészeti kutatásokról, illetve az épített örökség védeleméről rendelkező jogszabályok is olyanok, amilyenek, nagyon sok kiskaput hagynak a befektetők számára, hogy azt tehessenek a markolókkal, amit akarnak – mondta Csók Zsolt. Erre különben szomorú példa a nagyenyedi vártemplom felújítása is: amint azt a teremben felszólaló enyedi tanárnő elmondta, kétségbeejtő, ahogy a vár bástyáinak „rendbetételét” kivitelezték: a faragott köveket kivették, a falakat betonból újraöntötték, a civilek pedig tehetetleneknek érzik magukat e rombolás láttán.

 
Székely Kriszta, Szabadság, 2017. október 16.

 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés