ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A 75 éve történt Don-kanyari offenzíva tárgyi emlékeit mutatták be Marosvásárhelyen

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:63da4a2c64f5a4599f10b618bcf7923c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n V&eacute;kony kab&aacute;tban, nem megfelelő l&aacute;bbeliben, kesztyű n&eacute;lk&uuml;l, hi&aacute;nyos, vagy kezdetleges felszerel&eacute;ssel kellett helyti&aacute;llniuk a m&iacute;nusz 40-45 fokos hidegben a harct&eacute;ren a magyar katon&aacute;knak &ndash; hangzott el a Don-kanyari offenz&iacute;va 75. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra szervezett megeml&eacute;kez&eacute;sen Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen. A t&ouml;rt&eacute;n&eacute;szek r&eacute;szleteket ismertettek az esem&eacute;nyekről, a v&aacute;r m&uacute;zeum&eacute;p&uuml;let&eacute;nek emeleti tan&aacute;csterm&eacute;t zs&uacute;fol&aacute;sig megt&ouml;ltő k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g korabeli fot&oacute;kkal &eacute;s &iacute;rott dokumentumokkal, illetve a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;ban, a Don-kanyarn&aacute;l haszn&aacute;lt t&aacute;rgyi eml&eacute;kekkel ismerkedett meg.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Maros megyei szervezete 16. alkalommal eml&eacute;kezett a magyar t&ouml;rt&eacute;nelem egyik legtragikusabb esem&eacute;ny&eacute;re. &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, az EMKE Maros megyei aleln&ouml;ke, az eml&eacute;krendezv&eacute;ny &ouml;tletgazd&aacute;ja &eacute;s főszervezője k&ouml;sz&ouml;ntőbesz&eacute;d&eacute;ben elmondta, a t&ouml;rt&eacute;n&eacute;szeknek 577 Maros megyei szem&eacute;lyt siker&uuml;lt azonos&iacute;taniuk, akik a Don-kanyarban harcoltak, elestek, illetve kevesen t&uacute;l&eacute;lők&eacute;nt hazat&eacute;rtek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A h&eacute;t t&uacute;l&eacute;lő k&ouml;z&uuml;l hattal a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g is megismerkedhetett &eacute;vekkel ezelőtt, amikor az ott &aacute;t&eacute;lt borzalmakr&oacute;l, a keserű tapasztalataikr&oacute;l besz&eacute;ltek. Az&oacute;ta m&aacute;r valamennyien elhunytak, dokumentumok, interj&uacute;k, besz&eacute;lget&eacute;sek őrzik eml&eacute;k&uuml;ket. Az EMKE tervezi, hogy az egykori trag&eacute;dia helysz&iacute;n&eacute;n koszor&uacute;zzon, &eacute;s gy&uacute;jtson gyerty&aacute;t az elesettek eml&eacute;k&eacute;re &ndash; mondta &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, aki Berekm&eacute;ri &Aacute;rp&aacute;d R&oacute;bert &eacute;s Benkő J&oacute;zsef t&ouml;rt&eacute;n&eacute;szeknek egy-egy k&ouml;sz&ouml;nő oklevelet adott &aacute;t, mivel legnagyobb seg&iacute;ts&eacute;get, t&aacute;mogat&aacute;st től&uuml;k kapott a m&aacute;sf&eacute;l &eacute;vtized sor&aacute;n a megeml&eacute;kez&eacute;sek szervez&eacute;s&eacute;ben, a t&ouml;rt&eacute;ntek ismertet&eacute;s&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szerencs&eacute;s nemzed&eacute;knak nevezte azokat, akik 1945 ut&aacute;n sz&uuml;lettek Luk&aacute;cs Bence &Aacute;kos konzul, Magyarorsz&aacute;g cs&iacute;kszeredai konzul&aacute;tus&aacute;nak munkat&aacute;rsa, aki doktori disszert&aacute;ci&oacute;ja t&eacute;m&aacute;j&aacute;ul a Don-kanyari esem&eacute;nyek t&ouml;rt&eacute;net&eacute;t v&aacute;lasztotta, &eacute;s aki a h&aacute;bor&uacute; embertelens&eacute;g&eacute;re, az elesettekre, a felfoghatatlan hal&aacute;lra eml&eacute;keztetett, arra, hogy mindaz, ami ott t&ouml;rt&eacute;nt 75 &eacute;ve a mai embernek k&eacute;peslapok, levelezőlapok, f&eacute;nyk&eacute;pek form&aacute;j&aacute;ban jelenik meg. Az ember nem menthetetlen, am&iacute;g egyik ember megmenti a m&aacute;sikat &ndash; hangs&uacute;lyozta.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Berekm&eacute;ri &Aacute;rp&aacute;d R&oacute;bert t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz 2005-ben azt a felk&eacute;r&eacute;st kapta az EMKE r&eacute;sz&eacute;ről, &aacute;ll&iacute;tsa &ouml;ssze a Don-kanyarban elesett Maros megyeiek n&eacute;vsor&aacute;t, amit L&aacute;szl&oacute; M&aacute;rton koll&eacute;g&aacute;j&aacute;val meg is tett. Olyanokkal is tal&aacute;lkozott, akik t&uacute;l&eacute;lt&eacute;k a borzalmas esem&eacute;nyeket &eacute;s hazat&eacute;rtek. B&aacute;rk&aacute;nyi Zolt&aacute;n &uuml;teg-parancsnokkal is megismerkedett, aki hagyat&eacute;k&aacute;t, fot&oacute;kat, iratokat, az &uuml;teg &aacute;ltala meg&iacute;rt t&ouml;rt&eacute;net&eacute;t, neki adom&aacute;nyozta. Ezekből a felv&eacute;telekből mutatott be egy v&aacute;logat&aacute;st a t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, elmagyar&aacute;zva azt is, hogy melyik hol k&eacute;sz&uuml;lt, mit, vagy kit &aacute;br&aacute;zol.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A magyar kir&aacute;lyi 27/2. k&ouml;nnyű &aacute;gy&uacute; &uuml;teget 1942-ben Marosv&aacute;s&aacute;rhelyről vez&eacute;nyelt&eacute;k ki a frontra. A MAFILM fot&oacute;ripoerterei &aacute;ltal Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen k&eacute;sz&iacute;tett felv&eacute;teleket l&aacute;thatott a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g, fot&oacute;t a bevagon&iacute;roz&aacute;sr&oacute;l Kass&aacute;n, a K&aacute;rp&aacute;tokon &aacute;thalad&oacute; szerelv&eacute;nyről, a Dnyeszteren t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tkel&eacute;sről, eb&eacute;doszt&aacute;sr&oacute;l, kar&aacute;csonyi, illetve m&aacute;rcius 15. &uuml;nneps&eacute;gről, k&ouml;zleg&eacute;nyek pihenőj&eacute;ről, t&aacute;mad&aacute;sr&oacute;l, a harct&eacute;rről, a leg&eacute;nys&eacute;gről, a tisztikarr&oacute;l, valamint portr&eacute;kat, esk&uuml;vői fot&oacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Arr&oacute;l, hogy a magyar hadsereg hi&aacute;nyos felszerel&eacute;ssel, nem megfelelő &ouml;lt&ouml;z&eacute;kben &eacute;s l&aacute;bbeliben kellett helyt&aacute;lljon a fronton a m&iacute;nusz 40-50 fokban, sokszor hallott az &eacute;rdeklődő, de ez alkalommal pontosabban meg&eacute;rthette, elk&eacute;pzelhette, miről is sz&oacute;lnak ezek a le&iacute;r&aacute;sok. Benkő J&oacute;zsef t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz-doktorandusz 12 &eacute;ve gyűjti a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; t&aacute;rgyi eml&eacute;keket, c&eacute;lja egy m&uacute;zeum l&eacute;trehoz&aacute;sa. A megeml&eacute;kez&eacute;sen a ki&aacute;ll&iacute;tott t&aacute;rgyakkal szeml&eacute;ltette, milyen volt az &eacute;let&uuml;k a magyar katon&aacute;knak, akiknek az ell&aacute;t&aacute;sukr&oacute;l a n&eacute;met hadsereg gondoskodott. M&iacute;g a n&eacute;meteknek b&eacute;lelt kesztyűj&uuml;k volt, a magyar bak&aacute;knak kesztyű n&eacute;lk&uuml;l kellett lap&aacute;tolniuk, harcolniuk, vagy &bdquo;csup&aacute;n&rdquo; t&uacute;l&eacute;lni&uuml;k a hideget, fagyot, h&oacute;vihart. A n&eacute;met t&aacute;vcső &eacute;s a magyar t&aacute;vcső k&ouml;z&ouml;tt is hatalmas a k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;g, ak&aacute;rcsak az &uacute;gynevezett kan&aacute;lg&eacute;p k&ouml;z&ouml;tt, mert m&iacute;g a magyarok egy kan&aacute;l-villa kombin&aacute;ci&oacute;s b&aacute;dogevőeszk&ouml;zt haszn&aacute;ltak, a n&eacute;meteknek rozsdamentes ac&eacute;lb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt a kan&aacute;l-villa-k&eacute;s-konzervnyit&oacute; jutott.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A lőszertart&oacute;, vagy az elsőseg&eacute;ly t&aacute;ska pap&iacute;rb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt a magyarok sz&aacute;m&aacute;ra, ahogy a t&eacute;li kab&aacute;tjuk is csup&aacute;n egy poszt&oacute;kab&aacute;t volt, legfeljebb egy b&aacute;r&aacute;nybőr bekecset vehett f&ouml;l&eacute;je az, akinek jutott. Az oroszok felszerel&eacute;s&eacute;re is tudott p&eacute;ld&aacute;t mutatni a t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz-gyűjtő: m&iacute;g a n&eacute;metek nem k&eacute;sz&uuml;ltek a nagy t&eacute;lre &eacute;s bennrekedtek a nagy s&aacute;rban, az oroszok tudt&aacute;k, mi v&aacute;rhat&oacute; t&eacute;len &eacute;s felk&eacute;sz&uuml;ltek r&aacute;. Egy l&ouml;ved&eacute;krepeszt is megmutatott Benkő J&oacute;zsef, hangs&uacute;lyozva, hogy milyen k&aacute;rt tehetett, ha el&eacute;rt egy embert a f&eacute;mdarab, amelynek m&eacute;g ma, 75 &eacute;v ut&aacute;n is &eacute;lesek a sz&eacute;lei.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Antal Erika, <a href=\"http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/90929-a-75-eve-tortent-don-kanyari-offenziva-targyi-emlekeit-mutattak-be-marosvasarhelyen\" target=\"_blank\">maszol.ro</a></em>, 2018. jan. 14.</p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:63da4a2c64f5a4599f10b618bcf7923c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347206, expire = 1521433606, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
maszol.ro, 2018. jan. 14.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Vékony kabátban, nem megfelelő lábbeliben, kesztyű nélkül, hiányos, vagy kezdetleges felszereléssel kellett helytiállniuk a mínusz 40-45 fokos hidegben a harctéren a magyar katonáknak – hangzott el a Don-kanyari offenzíva 75. évfordulójára szervezett megemlékezésen Marosvásárhelyen. A történészek részleteket ismertettek az eseményekről, a vár múzeumépületének emeleti tanácstermét zsúfolásig megtöltő közönség korabeli fotókkal és írott dokumentumokkal, illetve a második világháborúban, a Don-kanyarnál használt tárgyi emlékekkel ismerkedett meg.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete 16. alkalommal emlékezett a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményére. Ábrám Zoltán, az EMKE Maros megyei alelnöke, az emlékrendezvény ötletgazdája és főszervezője köszöntőbeszédében elmondta, a történészeknek 577 Maros megyei személyt sikerült azonosítaniuk, akik a Don-kanyarban harcoltak, elestek, illetve kevesen túlélőként hazatértek.

A hét túlélő közül hattal a nagyközönség is megismerkedhetett évekkel ezelőtt, amikor az ott átélt borzalmakról, a keserű tapasztalataikról beszéltek. Azóta már valamennyien elhunytak, dokumentumok, interjúk, beszélgetések őrzik emléküket. Az EMKE tervezi, hogy az egykori tragédia helyszínén koszorúzzon, és gyújtson gyertyát az elesettek emlékére – mondta Ábrám Zoltán, aki Berekméri Árpád Róbert és Benkő József történészeknek egy-egy köszönő oklevelet adott át, mivel legnagyobb segítséget, támogatást tőlük kapott a másfél évtized során a megemlékezések szervezésében, a történtek ismertetésében.

Szerencsés nemzedéknak nevezte azokat, akik 1945 után születtek Lukács Bence Ákos konzul, Magyarország csíkszeredai konzulátusának munkatársa, aki doktori disszertációja témájául a Don-kanyari események történetét választotta, és aki a háború embertelenségére, az elesettekre, a felfoghatatlan halálra emlékeztetett, arra, hogy mindaz, ami ott történt 75 éve a mai embernek képeslapok, levelezőlapok, fényképek formájában jelenik meg. Az ember nem menthetetlen, amíg egyik ember megmenti a másikat – hangsúlyozta.

Berekméri Árpád Róbert történész 2005-ben azt a felkérést kapta az EMKE részéről, állítsa össze a Don-kanyarban elesett Maros megyeiek névsorát, amit László Márton kollégájával meg is tett. Olyanokkal is találkozott, akik túlélték a borzalmas eseményeket és hazatértek. Bárkányi Zoltán üteg-parancsnokkal is megismerkedett, aki hagyatékát, fotókat, iratokat, az üteg általa megírt történetét, neki adományozta. Ezekből a felvételekből mutatott be egy válogatást a történész, elmagyarázva azt is, hogy melyik hol készült, mit, vagy kit ábrázol.

A magyar királyi 27/2. könnyű ágyú üteget 1942-ben Marosvásárhelyről vezényelték ki a frontra. A MAFILM fotóripoerterei által Marosvásárhelyen készített felvételeket láthatott a közönség, fotót a bevagonírozásról Kassán, a Kárpátokon áthaladó szerelvényről, a Dnyeszteren történő átkelésről, ebédosztásról, karácsonyi, illetve március 15. ünnepségről, közlegények pihenőjéről, támadásról, a harctérről, a legénységről, a tisztikarról, valamint portrékat, esküvői fotót.

Arról, hogy a magyar hadsereg hiányos felszereléssel, nem megfelelő öltözékben és lábbeliben kellett helytálljon a fronton a mínusz 40-50 fokban, sokszor hallott az érdeklődő, de ez alkalommal pontosabban megérthette, elképzelhette, miről is szólnak ezek a leírások. Benkő József történész-doktorandusz 12 éve gyűjti a második világháború tárgyi emlékeket, célja egy múzeum létrehozása. A megemlékezésen a kiállított tárgyakkal szemléltette, milyen volt az életük a magyar katonáknak, akiknek az ellátásukról a német hadsereg gondoskodott. Míg a németeknek bélelt kesztyűjük volt, a magyar bakáknak kesztyű nélkül kellett lapátolniuk, harcolniuk, vagy „csupán” túlélniük a hideget, fagyot, hóvihart. A német távcső és a magyar távcső között is hatalmas a különbség, akárcsak az úgynevezett kanálgép között, mert míg a magyarok egy kanál-villa kombinációs bádogevőeszközt használtak, a németeknek rozsdamentes acélból készült a kanál-villa-kés-konzervnyitó jutott.

A lőszertartó, vagy az elsősegély táska papírból készült a magyarok számára, ahogy a téli kabátjuk is csupán egy posztókabát volt, legfeljebb egy báránybőr bekecset vehett föléje az, akinek jutott. Az oroszok felszerelésére is tudott példát mutatni a történész-gyűjtő: míg a németek nem készültek a nagy télre és bennrekedtek a nagy sárban, az oroszok tudták, mi várható télen és felkészültek rá. Egy lövedékrepeszt is megmutatott Benkő József, hangsúlyozva, hogy milyen kárt tehetett, ha elért egy embert a fémdarab, amelynek még ma, 75 év után is élesek a szélei.

Antal Erika, maszol.ro, 2018. jan. 14.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés